โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ แพทย์,นักฟิสิกส์,นักชีววิทยา,เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลวิจัย,เภสัชกร,นักเทคนิคการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยคลินิก,พนักงานธุรการ,พนักงานโอเปอเรเตอร์,คนงาน (- – 30 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ด้วย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ดังนี้

1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่างๆ สาขาระบาดวิทยา / รังสีวินิจฉัย / อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ / อายุรศาสตร์ทางเดินอาหาร / มะเร็งนรีเวชวิทยา / อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจฯ / รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา / อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา / พยาธิวิทยา / ศัลยศาสตร์ จำนวน 23 อัตรา
2. นักฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
3. นักชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลวิจัย จำนวน 1 อัตรา
5. เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
6. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
7. พยาบาลวิชาชีพ หน่วย ICU จำนวน 1 อัตรา
8. พยาบาลวิชาชีพ หน่วยห้องผ่าตัด จำนวน 4 อัตรา
9. พยาบาลวิชาชีพ หน่วยผู้ป่วยใน จำนวน 2 อัตรา
10. พยาบาลวิชาชีพ หน่วยรังสีวินิจฉัย จำนวน 2 อัตรา
11. พยาบาลวิชาชีพ หน่วยเคมีบำบัด จำนวน 1 อัตรา
12. พยาบาลวิชาชีพ (บริหารจัดการการวิจัยคลินิก) จำนวน 1 อัตรา
13. พยาบาลวิชาชีพ หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จำนวน 1 อัตรา
14. พยาบาลวิชาชีพ หน่วย Tumor Board จำนวน 1 อัตรา
15. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) สัญญาจ้าง จำนวน 2 อัตรา
16. เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยคลินิก (สัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา
17. พนักงานธุรการ (สัญญาจ้าง) หน่วยผู้ป่วยนอก จำนวน 1 อัตรา
18. พนักงานโอเปอเรเตอร์ (สัญญาจ้าง) งานอาคารสถานที่และบริการกลาง จำนวน 1 อัตรา
19. คนงาน ห้องพักศพและชันสูตร (Part – time) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติด ให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพนักงาน หรือพักราชการ
10. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะ
กระทำผิดวินัย

ตำแหน่ง / จำนวน / คุณสมบัติที่รับสมัคร

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จำนวน 23 อัตรา

1. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา) จำนวน 1 อัตรา
2. สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา จำนวน 1 อัตรา
3. สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จำนวน 1 อัตรา
4. สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจฯ จำนวน 1 อัตรา
5. สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จำนวน 2 อัตรา
6. สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 2 อัตรา
7. สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จำนวน 3 อัตรา
8. สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา จำนวน 3 อัตรา
9. สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย จำนวน 4 อัตรา
10. สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป (ตับ ท่อน้ำดีและปอด) ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
จำนวน 5 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตรบัณฑิต
2. วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (ระบาดวิทยา) สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป (ตับ ท่อน้ำดีและปอด) สาขาลำไส้ใหญ่และทวารหนัก สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ สาขาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหาร
3. มีความสนใจในด้านการรักษาและงานวิจัยวิชาการหรือมีประสบการณ์การทำวิจัยทางคลินิกในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้ทุน หรือมีพันธะผูกพันกับสถาบันอื่นๆ
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
1. งานบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และคลินิกประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง
2. ร่วมดูแลรับผิดชอบงานกลุ่ม Liver Cancer Care Program, Lung Cancer Care Program รวมถึง Cancer Care Program อื่นๆ ในอนาคต
3. รับปรึกษาการดูแลผู้ป่วยร่วมกับแผนกอื่นๆ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
4. รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก (แผนก ICU)
5. ทำการศึกษาวิจัยในสาขามะเร็งที่ได้รับมอบหมายและงานวิชาการต่างๆ
6. ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกำหนดแผนการรักษา (Tumor Board)
ตำแหน่ง นักฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. มีสัญชาติไทย
2. จบวุฒิบัตร ระดับปริญญาเอก Ph.D. สาขา ฟิสิกส์การแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความสนใจในการทางานด้านการวิจัยเกี่ยวกับรังสีรักษา และมะเร็งวิทยา
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีมาก
6. ความทางด้านภาษาอังกฤษดีมาก
7. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต่าง ๆ ได้ รวมทั้ง สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทางานได้
8. มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
9. มีความกระตือรือร้น ในการใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเอง
10. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
1. การเรียนการสอน
1.1 สอนนักศึกษาปริญญาโท ในโครงการร่วมสอน
1.2 ให้ความรู้ด้านฟิสิกส์รังสีแก่บุคลากรในหน่วยงานฯ และทุกหน่วยงานที่ใช้รังสี
2. งานวิจัย
2.1. ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในหน่วยงานฯ ด้านการทำวิจัยและเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์
2.2. ทำการศึกษาวิจัยในสาขามะเร็งที่ได้รับมอบหมายและงานวิชาการต่างๆ
3. การบริการ
3.1. วางแผนการรักษาและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคการฉายรังสีผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.2. รับผิดชอบในงาน QA เครื่องฉายรังสี และ QA แผนการรักษาผู้ป่วยแต่ละคน
4. งานบริหารและอื่นๆ
4.1. มีส่วนร่วมในการจัดซื้อเครื่องฉายรังสีโปรตอน
4.2. รับผิดชอบงานป้องกันอันตรายจากรังสีของหน่วยงานฯ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
4.3. งานบริหารจัดการในส่วนต่างๆ ของโรงพยาบาลและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง นักชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. มีสัญชาติไทย
2. จบวุฒิบัตร ระดับปริญญาเอก Ph.D. สาขา ชีววิทยา
3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสนใจในการทางานด้านการวิจัยเกี่ยวกับรังสีรักษา และมะเร็งวิทยา
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีมาก
6. ความทางด้านภาษาอังกฤษดีมาก
7. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต่าง ๆ ได้ รวมทั้งสามารถ
ปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานได้
8. มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
9. มีความกระตือรือร้น ในการใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเอง
10. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
1. การเรียนการสอน
1.1 สอนวิชาชีววิทยารังสีในโครงการร่วมสอน
1.2 ให้ความรู้ด้านชีววิทยาแก่บุคลากรในหน่วยรังสีมะเร็งวิทยา
2. งานวิจัย
2.1. ทำการศึกษาวิจัยด้านชีวรังสีเพื่อหาปริมาณรังสีที่เหมาะสมในการทาลายเซลส์ มะเร็งชนิดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปริมาณรังสีที่เนื้อเยื่อปกติได้รับโดยไม่เกิดผล แทรกซ้อน
2.2. เป็นที่ปรึกษาแก่บุคลากรหน่วยงานฯ ในด้านการทำวิจัยและเขียนผลงานทางวิชาการ
2.3. ศึกษาและทำวิจัยด้านผลการรักษามะเร็งด้วยรังสีในระดับประเทศ
3. การบริการ
3.1. รับผิดชอบด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีรักษาในกรณีผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทางรังสีตั้งครรภ์
3.2. พัฒนาการรักษาผู้ป่วยทางด้านรังสี
3.3. คำนวณผลการทำลายทางชีววิทยาของรังสีในผู้ป่วย ในกรณีที่ต้องหยุดฉายรังสีก่อนครบแผนการรักษา และมาเริ่มฉายรังสีใหม่ในกรณีที่ต้องการฉายเป็น Hypofraction และ Hyperfraction
4. งานบริหารและอื่นๆ
4.1. มีส่วนร่วมในการจัดซื้อเครื่องฉายรังสีโปรตอน
4.2. งานบริหารจัดการในส่วนต่างๆ ของโรงพยาบาลและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลวิจัย จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ด้านวิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาสถิติ สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ควรมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนในการทำวิจัย และมีการเรียนวิชาสถิติและระเบียบวิธีวิจัย อย่างน้อย 6 หน่วยกิต
3. มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ MS Office : Word Excel PowerPoint Access Internet และโปรแกรมสถิติวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพกายและจิตดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน เขียนได้ในระดับเบื้องต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
1. รับผิดชอบในการจัดการฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน และถูกต้องตามกระบวนการของแต่ละโครงการวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่าย วิจัยและวิชาการ
2. ประสานงานกับกลุ่มวิจัยในการดูแลตรวจสอบคุณภาพข้อมูลวิจัย
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติในการคัดเลือก :
มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และ/หรือ เป็นผู้ช่วยงานโครงการวิจัยต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา

คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. จบวุฒิการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต และ/หรือ เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก หรือบริหารเภสัชกิจ
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3. มีความสนใจด้านโรคมะเร็ง และพร้อมพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็ง เพื่อนำมาพัฒนางานเภสัชกรรมในลักษณะเฉพาะทาง การดูแลผู้ป่วย การวิจัยทางคลินิก การวิจัยระดับโมเลกุล การเข้าถึงยาราคาแพงของประชาชน ประเด็นความคุ้มค่าในการเลือกใช้ยากับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยทางยามะเร็งในแง่ความเทียบเท่าทางเภสัชวิทยา ซึ่งอาจต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต
4. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ พยาบาล และทีมในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างระบบงาน และในการดูแลผู้ป่วย
5. มีความคิดริเริ่มที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา โดยเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานในเชิงระบบอย่างต่อเนื่อง
6. เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูล
7. มีความอดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
8. มีประสบการณ์ด้านงานผสมยาเคมีบำบัด เป็นส่วนเสริมในการพิจารณา
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
1. การพัฒนาระบบการจัดจ่ายยา และการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงประวัติการใช้ยาผู้ป่วย อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาระบบการจัด ผสม และจ่ายยาเคมีบำบัด ตามสูตรการรักษา ในระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความเชื่อมโยงเป็นระบบกับแพทย์และพยาบาล และให้เป็นระบบที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงความผิดพลาด
3. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลยาเชิงรุก
4. การทบทวนข้อมูลยาใหม่ที่แพทย์เสนอเข้าบัญชีโรงพยาบาล
5. งานร่าง และรวบรวม เอกสารคุณภาพ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงาน
6. การจัดการ การเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับยาในโครงการวิจัย
7. งานผสมยาเคมีบำบัด
8. งานดูแลผู้ป่วยด้านยาเพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาด้านต่าง ๆ

คุณสมบัติในการคัดเลือก :
หากมีประสบการณ์ทางด้านการผสมยาเคมีบำบัดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
2. มีใบประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับผู้รับบริการและบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา และปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ
6. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
7. มีจิตสำนึก รักในงานบริการ
8. มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดี
9. มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน ฟัง เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1. ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจตามคำสั่งของแพทย์ ผ่านระบบ On line ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และคู่มือปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบผล บันทึกผล คัดลอกผล รายงานผล และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ทางระบบ On line หรือทางใบรายงานผล ยกเว้น กรณีเร่งด่วนให้โทรแจ้ง เพื่อให้แพทย์ หรือพยาบาลเปิดดูผลทางระบบ On line
3. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ และประสานงานกับทั้งผู้ป่วย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งการทำ Internal QC และ External QC
5. เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ น้ำยา อุปกรณ์และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน
6. จัดหาเลือดและส่วนประกอบของเลือดให้แก่ผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์
7. ตรวจสอบ Stock วัสดุ อุปกรณ์ น้ำยา ตามที่ได้รับมอบหมายให้เพียงพอต่อการใช้งาน
8. ติดต่อประสานงานกับพยาบาลเพื่อติดตามผลเลือด หรือสิ่งส่งตรวจกรณีมีการเก็บสิ่งส่งตรวจใหม่

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ หน่วยผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
3. มีทักษะการใช้ Computer พื้นฐาน
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
ปฏิบัติงานหน่วยผู้ป่วยวิกฤต
คุณสมบัติในการคัดเลือก :
หากมีประสบการณ์การโดยตรงทางด้านผู้ป่วยวิกฤต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ หน่วยห้องผ่าตัด จำนวน 4 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
3. มีทักษะการใช้ Computer พื้นฐาน
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
ปฏิบัติงานหน่วยห้องผ่าตัด
คุณสมบัติในการคัดเลือก :
หากมีประสบการณ์การทางด้าน Scope จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ หน่วยผู้ป่วยใน จำนวน 3 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
3. มีทักษะการใช้ Computer พื้นฐาน
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
ปฏิบัติงานหน่วยผู้ป่วยใน

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ หน่วยรังสีวินิจฉัย จำนวน 2 อัตรา

คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
3. มีทักษะการใช้ Computer พื้นฐาน

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
1. ดูแลผู้ป่วยทั่วไปที่มารับการตรวจทางรังสีวินิจฉัยและซักประวัติการใช้ยา การแพ้ยา
2. จัดเตรียมและฉีด Contrast media เข้าทางหลอดเลือดดำในการตรวจพิเศษต่างๆ ตามคำสั่งของแพทย์
3. ช่วยในการทำ Angiography และ Interventional Radiology
4. จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ สำหรับการทำหัตถการทางรังสีวินิจฉัย และดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ หน่วยเคมีบำบัด จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลจากสภาการพยาบาล
3. มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1. ร่วมกำหนดพันธกิจ เป้าหมาย นโยบายและวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการ บริหารของงานการพยาบาล พร้อมทั้งสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ
2. ควบคุมและวางแผนให้บริการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล
3. จัดระบบและดำเนินการด้านงานบริการงานพยาบาลในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
4. วางแผนและเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพงานในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
5. เป็นกรรมการประชุมกับทีมสุขภาพในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการพยาบาลในหน่วยงาน
6. วิเคราะห์ความต้องการพยาบาลของผู้ป่วยเพื่อจัดสรรอัตรากำลังขึ้นปฏิบัติงานให้เหมาะสม
7. วางแผนงานประจำวันและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรทุกระดับ
8. จัดทำคู่มือ เอกสารทางการบริหารการพยาบาล เพื่อใช้ในหน่วยงาน
9. ควบคุมบันทึกทางการพยาบาลให้ถูกต้อง
10. จัดให้มีระบบการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับผู้ป่วยและโรค
11. เป็นหัวหน้าทีมในการรับ – ส่งรายงานอาการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเพื่อเป็น ข้อมูลในการวางแผนและให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่องเหมาะสมตามปัญหาความต้องการ ของผู้ป่วยแต่ละราย
12. เป็นผู้นำการทำ Pre – conference ระหว่างผู้ร่วมงาน
13. ตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผลการบริการพยาบาลและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
14. ร่วมกับทีมแพทย์และทีมสุขภาพในการตรวจวินิจฉัยและเตรียมการบำบัดรักษา
15. ประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิธีการหรือการ บำบัดทางการพยาบาลให้เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยตลอดเวลา
16. วินิจฉัย สั่งการ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วย
17. ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหายุ่งยาก ซับซ้อน
18. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่ทีมสุขภาพ ในการให้บริการพยาบาลและแก้ไขปัญหาของผู้ป่วย
19. กำกับ ดูแล ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการพยาบาล
20. เข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (บริหารจัดการการวิจัยคลินิก) จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้าน Clinical Trials มาก่อน
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลจากสภาการพยาบาล
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดได้ระดับดีถึงดีมาก
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพจิตและกายดี
6. มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1. ประสานงานกับนักวิจัยที่จะสนใจทำการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกให้สามารถเริ่มดำเนินโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. ประสานงานกับ Contract Research Organization (CRO) หรือบริษัทยาจากทั้งในและต่างประเทศที่มีโครงการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกที่ สนใจจะทำงานร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้นำเสนอโครงการต่างๆ ให้กับแพทย์นักวิจัยของโรงพยาบาลพิจารณา
3. ประสานงานกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับโครงการวิจัยเชิงทดลองทาง คลินิกที่จะดำเนินการภายในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
4. ประสานงานกับ Multidisciplinary Team เพื่อดำเนินการโครงการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกให้บรรลุเป้าหมาย
5. รับผิดชอบในการทำหน้าที่เก็บรวบรวมเอกสารโครงการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกที่ ได้ดำเนินการ รวมทั้งจัดทำบัญชีรายได้ – รายจ่าย ที่เกิดขึ้นจากโครงการต่างๆ
6. ติดตามความคืบหน้าของงานวิจัยแต่ละงานโดยละเอียด และรายงานผลโครงการวิจัยต่างๆ ทุกเดือน

คุณสมบัติในการคัดเลือก :
1. มีความสามารถในการใช้ (พูด อ่าน เขียน) ภาษาอังกฤษได้ดี
2. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยทางคลินิก
3. ผ่านการอบรม GCP หรือ Research Methodology ต่างๆ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ด้านการพยาบาลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลจากสภาการพยาบาล
4. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Ms Office Ms Access Internet ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่านและเขียนได้ในระดับเบื้องต้น
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาวะทั้งทางกายและจิต และมีวุฒิภาวะ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูงในงานที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุดต่างๆ
2. จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล
3. ติดตาม / จัดเก็บสถิติตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล
4. ช่วยผู้ประสานงานความเสี่ยงของโรงพยาบาลในการจัดเก็บ / ทำสถิติข้อมูลรายงานอุบัติการณ์ และข้อร้องเรียน ชมเชย เสนอแนะ
5. ช่วยผู้ประสานงานความเสี่ยง ส่งกลับรายงานอุบัติการณ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ
6. เบิกและทำสถิติการใช้วัสดุสำนักงานตลอดจนดูแลทำบัญชี บำรุงรักษา และส่งซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ของหน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
7. ประสานงานด้านพัฒนาคุณภาพระหว่างหน่วยงานในโรงพยาบาลและภายนอกโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติในการคัดเลือก :
หากมีประสบการณ์ทำงานในศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลหรือเป็นกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (Tumor Board) จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการพยาบาลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลจากสภาการพยาบาล
3. มีประสบการณ์ด้านการพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Ms Office Ms Access Internet ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่านและเขียนได้ดี
6. มีความสามารถพิมพ์ดีดได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้โสตทัศนูปกรณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยที่เข้าสู่คลินิกกำหนดแผนการรักษาทั้ง ด้านการแพทย์และการพยาบาล พร้อมเตรียมประวัติผู้ป่วยลงในข้อมูลนำเสนอ
2. จัดทำรายงานและสรุปข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนการรักษา
3. ประสานงานติดตามผลการรักษาตามมติของที่ประชุม
4. ประสานงานระหว่างหน่วยงานให้กับแพทย์เจ้าของไข้ที่ต้องการทำนัดผู้ป่วยตามแผนการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดแผนการรักษา
5. รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ ของคลินิกกำหนดแผนการรักษา
6. ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและประสานงานสำหรับการประชุม
7. บริหารจัดการเกี่ยวกับการนัดผู้ป่วยที่จะเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ
8. จัดการดูแลความเรียบร้อย ครุภัณฑ์ วัสดุ และสถานที่ของห้องกำหนดแผนการรักษาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติในการคัดเลือก :
หากมีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประเภทสัญญาจ้าง)
หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จำนวน 2 อัตรา

คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
4. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และแผนงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับโรงพยาบาล
5. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
8. มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานต่างๆ ได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1. รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ
2. รับนโยบายและจัดทำแผนพัฒนาและวางแผนงานบริหารงานทั่วไปของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
3. จัดการดูแลความเรียบร้อย ครุภัณฑ์ วัสดุ และสถานที่ภายในหน่วยงาน
4. บริหารจัดการและประสานงานในโครงการพัฒนาต่างๆ ของหน่วยงาน
5. สนับสนุนด้านงานบริการ งานวิชาการ และงานวิจัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา
6. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน)
7. รวบรวมสถิติการดำเนินงานของหน่วยงาน
8. สนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง
9. ดำเนินการจองห้องประชุม รวมถึงจัดหาอาหารว่างเพื่อจัดประชุมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
10. เป็นกรรมการ/อนุกรรมการในคณะทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติในการคัดเลือก :
หากมีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานการวิจัยคลินิก จำนวน 1 อัตรา (สัญญาจ้าง)

คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดได้ระดับดีถึงดีมาก
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพจิตและกายดี
4. มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1. ช่วยติดต่อประสานงานและช่วยงานบริหารจัดการภายในสำนักงาน
2. ช่วยจัดพิมพ์และรวบรวมเอกสารในขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก
3. ช่วยประสานงานกับ Multidisciplinary Team และจัดเตรียมการประชุมในการดำเนินการโครงการวิจัยขั้นต่างๆ
4. ช่วยประสานงานการจัดการอบรมต่างๆ
5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติในการคัดเลือก :
มีความสามารถในการใช้ (พูด อ่าน เขียน) ภาษาอังกฤษได้ดี

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ หน่วยผู้ป่วยนอก (ประเภทสัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการเลขานุการ สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน ฟัง เขียนภาษาอังกฤษพอใช้
5. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตามตารางการทำงานได้
6. มีความอดทน มีจิตสำนึก รักในงานบริการ อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดี
7. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
8. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับผู้รับบริการและบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1. งานเวชระเบียนเพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยรายเก่า – ใหม่ เช่น การเปิด VN การคิดค่าใช้จ่าย ฯลฯ
2. การติดตามและตรวจสอบแฟ้มผู้ป่วยในแต่ละวัน
3. งานเวชภัณฑ์ งานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตลอดจนการรับ – ส่งเครื่องมือต่างๆ
4. งานเอกสาร ตลอดจนการรับ – ส่งเอกสารต่างๆ
5. งานทางด้านสถิติต่างๆ

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่โอเปอเรเตอร์ (สัญญาจ้าง)
จำนวน 2 อัตรา

คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
10. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการเลขานุการ สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
11. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
12. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
13. มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน ฟัง เขียนภาษาอังกฤษพอใช้
14. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับผู้รับบริการและบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
15. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา และปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ
16. มีความรับรู้ไวและไวต่อสถานการณ์เฉพาะหน้า
17. มีจิตสำนึก รักในงานบริการ อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1. ให้บริการตอบรับโทรศัพท์ และโอนสายโทรศัพท์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการติดต่อ
2. ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดการให้บริการของโรงพยาบาลในเบื้องต้น แก่ผู้รับบริการที่ติดต่อมายังโอเปอเรเตอร์
3. ให้บริการส่งข้อความ SMS ผ่านระบบออนไลน์
4. ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ต่างๆ
5. ประกาศเสียงตามสาย (ปฏิบัติงานร่วมกัน 2 หน่วยงาน คือ ผู้ป่วยสัมพันธ์ และโอเปอเรเตอร์)
6. จัดทำสรุปยอดค่าใช้จ่ายการโทรออกของโรงพยาบาลในแต่ละเดือน โดยใช้โปรแกรม Natural Billing และส่งรายงานไปยัง ส่วนอาคารสถานที่และบริการกลาง
7. จัดทำสรุปยอดค่าใช้จ่าย SMS จากระบบออนไลน์ ในแต่ละเดือน และส่งรายงานไปยัง ส่วนอาคารสถานที่และบริการกลาง
8. บันทึกการใช้โทรศัพท์ทางไกล และตรวจสอบกับใบแจ้งยอดค่าใช้บริการจากบริษัทที่ให้บริการ
9. งานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น บันทึกข้อความ จัดทำรายงานประจำเดือน ตารางเวรฯลฯ

ตำแหน่ง คนงาน ประจำห้องพักศพและชันสูตร (Part – time) จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีความรู้ความเข้าใจในงานทางห้องพักศพและชันสูตรของโรงพยาบาล
3. ไม่รังเกียจศพ
4. สามารถปฏิบัติงานในห้องตรวจศพได้
5. มีประสบการณ์ในการทำงานกับศพ
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
7. มีความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
8. มีจิตสำนึกในงานบริการ
9. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความเสียสละเพื่อองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
1. ปฏิบัติงานลงทะเบียนรับศพและการส่งศพออกจากห้องพักศพ
2. ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพยาธิแพทย์ในการชันสูตรศพ
3. ปฏิบัติงานในห้องพักศพและห้องชันสูตรศพ
4. ติดต่อประสานงานกับญาติผู้เสียชีวิต และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย
5. ปฏิบัติงานด้านการฉีดยารักษาสภาพศพและดูแลศพ
6. ปฏิบัติงานด้านพิธีกรรมทางศาสนา
7. ปฏิบัติงานพื้นฐานในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา เช่น การรับสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา

อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน จะพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณา

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำ : สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเทียบได้ไม่น้อยกว่าทางราชการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สัญญาจ้าง : สวัสดิการและประโยชน์ได้เฉพาะตนเท่านั้น

เอกสารและหลักฐาน เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัครมีดังนี้
ที่ เอกสาร/หลักฐาน จำนวน
1 ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้วพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา
สีดำ ขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่าย จำนวน 1 รูป) 1 ชุด
2 สำเนาปริญญาบัตร และ สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษา หรือมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร 1 ฉบับ
3 หนังสือสำคัญรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ
4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือสำคัญประจำตัว 1 ฉบับ
5 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
6 ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 2 หรือ 3 ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล , ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) และ ใบ สด.8 หรือ ใบ สด.9 หรือ ใบ สด. 43
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) 1 ฉบับ
7 ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) หน่วยงานละ 1 ฉบับ
เอกสารในข้อ 2 ถึง 7 ให้รับรองสำเนาและลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง
 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments