กองบิน 5 กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานธุรการ (17 – 25 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กองบิน 5 กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กองบิน ๕ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจ้างเป็นพนักงานราชการ จานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ แผนกสวัสดิการ กองบิน ๕ อัตราค่าตอบแทน
เดือนละ ๘,๓๐๐ บาท และเงินค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

1. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ แผนกสวัสดิการ กองบิน ๕
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ และ เอกสารของทางราชการ
– รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
– ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกาลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
– ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบารุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ อาคาร สถานที่
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นเพศชาย หรือ เพศหญิง

๕. คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
หากผู้สมัครเป็นเพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.ฯ แล้ว

๖. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสาเนำ จำนวน ๑ ชุด) ดังนี้
๖.๑ รูปถ่ายปัจจุบันสีหรือขาวดำ ถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๖.๒ ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ)
๖.๓ ทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดามารดา หากบิดามารดาถึงแก่กรรมต้องนำใบมรณบัตรของผู้ตายจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นมาแสดงด้วย กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรสแต่มารดามิได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของบิดา ผู้สมัครจะต้องนำทะเบียนการรับรองบุตรหรือหลักฐานแสดงว่าเป็นมารดาที่แท้จริงของตนมาแสดงด้วย
๖.๔ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใบสำคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๗. ระยะเวลาการจ้าง ตามสัญญาการจ้างครั้งละไม่เกิน ๔ ปี

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑๗ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ (วันและเวลาราชการ ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐)

๙. เงื่อนไขการรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครอันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเข้าการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น

๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร การเลือกสรรใช้วิธีการคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑๐.๑ สอบภาควิชาการ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้
ทราบภายหลัง)
๑๐.๒ วิชาที่สอบ ๑๐.๒.๑ ความรู้เกี่ยวกับงานในตาแหน่ง ๑๐.๒.๒ ความรู้ทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๑๑. เกณฑ์การตัดสิน
๑๑.๑.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๑.๑.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๖๐

 

วิธีการสมัครงานราชการกองบิน 5 กองทัพอากาศ :

สมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๕ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: –  2556
สอบวันที่: 2 พ.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 10 พ.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กองบิน 5 กองทัพอากาศ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments