ก.ค.ศ. ประกาศแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต กรณีคุณวุฒิและสาขาวิชาไม่ตรงกับประกาศรับสมัครสอบ


ฝากประชาสัมพันธ์
การรับสมัครสอบครูผู้ช่วย เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันและผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย นำคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร มาสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

บัดนี้ ก.ค.ศ. มีมติยกเลิกแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิตตามหนังสือที่อ้างถึง และได้กำหนดแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้นับจำนวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ หลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาตามข้อ 1 และ ข้อ 2 จะต้องไดัระดับคะแนนไม่ต่ำกว่าเกรด C

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments