ก.ค.ศ. กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย 2556 เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย (29 เม.ย. – 5 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 2556 และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2556

ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0206.6/ว6 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเืพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย [อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555] มีมติดังนี้

  1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือที่อ้างถึง
  2. กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2556 รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาด้วย (2)

วิธีการสมัครงานราชการหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ และกำหนดการสอบ :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ให้ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัันได้เพียงแห่งเดียว หากปรากฎว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิการสอบแข่งขันทั้งหมด

ประกาศรับสมัครสอบ: 22-28 เม.ย. 2556
รับสมัครสอบ: 29 เม.ย. – 5 พ.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 พ.ค. 2556
สอบภาค ก. วันที่: 22 มิ.ย. 2556
สอบภาค ข. วันที่: 23 มิ.ย. 2556
สอบภาค ค. วันที่: 24 มิ.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 7 ก.ค. 2556

18arrow4 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments