ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สระบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูอัตราจ้าง (10 – 26 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำหรับผู้สำเร็จการศกึษาได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ กายภาพบำบัด หรือกิจกรรมบำบัด และใบรายงานผลการศึกษา (transcript) สำเร็จการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว

2. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการคัดเลือกยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ดำเนินการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพครู ภายในระยะเวลา 2 ปี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-26 เมษายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments