งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 58 อัตรา (2 – 28 พ.ค. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

– 8 –

13. การบรรจุและแต่งตั้ง
13.1 เทศบาลนครภูเก็ต เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะเทศบาลนครภูเก็ตเท่านั้น เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามลำดับจำนวนอัตราที่ว่างแล้ว หากภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรงตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ ที่สอบแข่งขันได้ และไม่อนุญาตให้เทศบาลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่น ใช้บัญชีสอบแข่งขันครั้งนี้ไปบรรจุแต่งตั้งได้
13.2 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานครูเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 ข้อ 53 (1) กำหนดเงื่อนไขให้ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในเทศบาลที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 1 ปีโดยไม่มีข้อยกเว้น เฉพาะเทศบาลนครภูเก็ต กำหนดเงื่อนไขให้บุคคลที่สอบแข่งขันได้บรรจุแต่งตั้งในเทศบาลนครภูเก็ต อย่างน้อย 4 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ไม่กระทบต่อการเรียนการสอน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการด้านการศึกษา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อนึ่ง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หากคณะกรรมการตรวจสอบภายหลังว่า มีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัครสอบแข่งขัน เทศบาลนครภูเก็ต ขอสงวนสิทธิในการบรรจุแต่งตั้ง
และหากปรากฏว่าการดำเนินการสอบแข่งขัน มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต หรือดำเนินการผิดพลาด อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 255๖

(นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา)
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8