งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 58 อัตรา (2 – 28 พ.ค. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

– 6 –

(2) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
จะทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว
(3) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
จะทดสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้
ก. กฎหมายและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
ง. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
จ. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546

9.2 ภาคความรู้ ภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยจะทดสอบความรู้ ความสามารถในทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยข้อสอบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

9.2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ก. หลักการศึกษา
ข. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
ค. การจัดกระบวนการเรียนรู้
ง. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
จ. สื่อการสอนและการจัดการเรียนรู้
ฉ. การวัดและประเมินผลการศึกษา

9.2.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) จะทดสอบโดยข้อสอบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

9.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

/-7 10. วัน เวลา และสถานที่
อ่านต่อหน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8