งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 58 อัตรา (2 – 28 พ.ค. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

– 5 –

6.3 ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทำให้ ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภายหลัง ต้องแจ้งให้สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ตทราบทันที

7. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ คนละ 200 บาท
ค่าธรรมเนียมการสอบ จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจาก มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
8.1 เทศบาลนครภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน 2556 ทางเว็บไซต์ http://www.phuketcity.go.th และ http://www.phuketedu.org
8.2 วัน เวลา สถานที่สอบ ตางรางสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะประกาศ ให้ทราบก่อนวันสอบแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ (วันที่ ๑๔ มิถุนายน 2556) ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ทางเว็บไซต์ http://www.phuketcity.go.th และ http://www.phuketedu.org

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบทุกคนจะต้องได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตามที่ได้รับรองตามข้อ 5 ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของประกาศนี้ และให้ถือว่าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันตามข้อ 8.1 เป็นการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ตามข้อ 51 (5) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555

9. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
เทศบาลนครภูเก็ต จะทำการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค) ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

9.1 ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
จะทดสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยให้คำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่งดังนี้
(1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
จะทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น

/-6.(2) วิชาภาษาไทย…
อ่านต่อหน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8