งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 58 อัตรา (2 – 28 พ.ค. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

– 4 –

ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติวุฒิทางการศึกษา ให้อนุโลมให้ผู้สมัครสอบใช้สำเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่า ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่รอการอนุมัติวุฒิการศึกษาอยู่แทนได้ โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันรับสมัครสอบแข่งขัน
ในกรณีผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี ต้องแสดงหนังสือรับรองหลักสูตร จากสถาบันการศึกษา (ฉบับจริง)
5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกัน) และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
5.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมแสดงฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (พร้อมแสดงฉบับจริง)
5.5 สำเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9) พร้อมแสดงฉบับจริง (เฉพาะผู้สมัครสอบที่เป็นชาย)
5.6 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง) นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
5.7 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่มีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (พร้อมแสดงฉบับจริง)
5.8 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมแสดงฉบับจริง 1 ฉบับ
5.9 ผู้สมัครที่เป็นพนักงานของรัฐ หรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์ จะสมัครสอบในตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าที่ตนดำรงอยู่ และใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ จะต้องนำหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้ หากผู้สมัครสอบรายใดไม่นำหนังสืออนุญาตดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร ถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครสอบ หรือ ถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
5.10 สำเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

6. การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครกรอกหลักฐานการสมัคร หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
6.2 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด คณะกรรมการสอบแข่งขัน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ

/-5 6.3 ผู้สมัครสอบแข่งขัน
อ่านต่อหน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8