งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 58 อัตรา (2 – 28 พ.ค. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

– 3 –

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตาม (7) (9) (10) หรือ (14) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถ เข้ารับราชการได้ ส่วนผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตาม (11) หรือ (12) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้ว หรือผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม (13) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็น กรณีออกจากงานหรือราชการเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
สำหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานครูเทศบาลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกองการสารบัญ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ดังนี้คือ
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก แนบท้ายนี้)
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบ

3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ดังนี้
– คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี กำหนดอัตราเงินเดือน 8,340 บาท
– คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี กำหนดอัตราเงินเดือน 9,140 บาท

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 120.-บาท ตั้งแต่ วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 2 – 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7621-2725 ต่อ 512, 0-7621-2895

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมเอกสารอื่นที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
5.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (แสดงฉบับจริง) ที่ระบุสาขาหรือวิชาเอกที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งที่จะสมัครตามประกาศรับสมัครของเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจภายในวันรับสมัคร
/-4 ในกรณีที่…
อ่านต่อหน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8