สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูฝึกฝีมือแรงงาน (17 – 25 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างเชื่อม,ช่างเสื้อผ้า,ช่างยนต์)
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ช่างเชื่อม ได้แก่ ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
– สาขาวิชาช่างท่อและประสาน
– สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
๒. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านช่างเชื่อมอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
2.ช่างเสื้อผ้า ได้แก่ ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– สาขาวิชาเทคนิคการอาชีพเสื้อผ้า (ทางเทคนิคการอาชีพเสื้อผ้า)
– สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ทางเทคนิคการอาชีพเสื้อผ้า)
– สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย (ทางผ้าและเครื่องแต่งกาย)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า)
– สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า (ทางผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า)
๒. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานด้านช่างเสื้อผ้าอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
3.ช่างยนต์ ได้แก่ ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– สาขาวิชาช่างยนต์
– สาขาวิชาช่างยานยนต์
– สาขาวิชาเครื่องกล (ทางช่างยนต์ ทางช่างยานยนต์)
– สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม (ทางช่างยนต์)
๒. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานด้านช่างยนต์อย่างเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ช่างเชื่อม , ช่างเสื้อผ้า , ช่างยนต์ ได้แก่ ๑) รับผิดชอบในการสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ ซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับต้น ให้กับผู้รับการฝึก หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รวมทั้ง ร่วมจัดและควบคุมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ร่วมปฏิบัติและควบคุมกิจกรรม เสริมทักษะ
๒) ร่วมจัดทำหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รวมทั้ง การทดลองใช้หลักสูตรก่อนนำไปใช้ฝึกสอนผู้รับการฝึก
๓) จัดทำต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึก จัดทำแผ่นใส ชาร์ท
๔) ศึกษา อบรม ค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาการต่างๆ ทางด้านเทคนิค เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
๕) ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับการฝึก การใช้เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง
การเสริมสร้างนิสัยอุตสาหกรรม และให้คำแนะนำแก่ผู้รับการฝึก
๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.การปฏิบัติงานด้านช่างเชื่อม 2.การปฏิบัติงานด้านช่างเสื้อผ้า 3.การปฏิบัติงานด้านช่างยนต์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทดสอบปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะรวมกันสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานประกันสังคม :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments