งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นิติกร (9 – 19 เม.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านตอบข้อหารือปัญหาข้อกฏหมาย งานด้านตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาทุกประเภทของกรม งานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ งานด้านคดี คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง งานด้านนโยบายของผู้บริหาร งานด้านกฏหมายทั่วไป งานด้านการสอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายปกครอง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 วินัยข้าราชการและกฏหมายทั่วไป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และกฏหมายหรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเหตุการณ์ปัจจุบัน 2. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 3. การคิดวิเคราะห์ 4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5. การสื่อสารโดยการพูด 6. บุคลิกภาพและการปรับตัว
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการสมัครงานราชการกรมส่งเสริมการเกษตร :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2579-3690

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 เม.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments