กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป(ด้านการควบคุมอาคาร) (10 – 22 เม.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมควบคุมมลพิษเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป(ด้านการควบคุมอาคาร)
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การบริหารงานช่างและผังเมือง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ควบคุมดูแลการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคของกรมควบคุมมลพิษ
๒. ควบคุมดูแลระบบการจัดการจราจร
๓. ควบคุมดูแลงานยานพาหนะของกรมควบคุมมลพิษ
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
๑. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ
๒. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
๓. จัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิต
๔. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบที่ สำนักงบประมาณกำหนด
๕. ติดต่อ ประสานงาน นัดหมายกับส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงและภาคเอกชน
๖. จัดทำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือทั้งภายในภายนอกองค์กร และติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการ และรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละวัน/เดือน/ปี
๗. ตรวจสอบ กลั่นกรอง เรื่องที่จะเสนอจากภายในและภายนอก ก่อนนำเสนอผู้บริหาร
๘. ประสานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
๙. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
๑๐. จัดเก็บแฟ้มเอกสารและเอกสารวาระการประชุม สัมมนา ข้อหารือ ประเด็นข้อสั่งการ
๑๑. บันทึกรายงานการประชุมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามขอบข่ายงานที่ปฏิบัติและ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
– พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ – พิจารณาจากความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ – พิจารณาจากท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ภาค ข. จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน ภาค ก. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบภาค ก. และ ภาค ข. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการสมัครงานราชการกรมควบคุมมลพิษ :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต     

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมควบคุมมลพิษ คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments