เตรียมสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2556-2/2556 เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ โภชนาการ,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,นายช่างเขียนแบบ,นายช่างสำรวจ,เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการแผนที่,นักวิเทศสัมพันธ์,วิศวกร (โยธา-ไฟฟ้า) (8 – 30 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงาน ก.ก.

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทางอินเตอร์เน็ต

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) โดยกองสรรหาบุคคล กำหนดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดังนี้

1. ครั้งที่ 1/2556 เปิดรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2556

2. ครั้งที่ 2/2556 เปิดรับสมัครสอบในเดือนพฤศจิกายน 2556

สำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในครั้งที่ 1/2556 ประกอบด้วย ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 9 ตำแหน่ง ได้แก่

 1. โภชนากรปฏิบัติงาน
 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 3. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
 4. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
 5. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน
 6. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 7. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 9. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 6 ตำแหน่ง ได้แก่

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 2. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 3. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ
 4. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 5. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 6. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

รายละเอียดของตำแหน่งที่จะเปิดสอบแข่งขันฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในมาตรฐาน 43 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 และสำเร็จการศึกษาตรงตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งที่สมัครสอบอยู่ก่อนหรือภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบตามที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในครั้งนั้นๆ กำหนด

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.)
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  173  ถ.ดินสอ  แขวงเสาชิงช้า  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
Office of the Bangkok Metropolitan Administration Civil Service Commission

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments