สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา (1 – 11 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา
อัตราเงินเดือน : 14,040 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่วยตรวจสอบการนำเข้า นำผ่าน ส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.2 ช่วยเฝ้าระวังด้านคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการทดสอบเบื้องต้น ณ ด่านอาหารและยา และการเก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
1.3 ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาในการป้องกันและป้องปรามการนำเข้า นำผ่าน การส่งออกหรือการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
2. ด้านการวางแผน
2.1 มีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงานประจำปี ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ รวมถึงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ร่วมประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน ในเรื่องข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

– ทักษะ
รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

– สมรรถนะ
รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา :

ยื่นใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments