ไม่มีหมวดหมู่

อบต.หนองเหล็ก จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,นิติกร,บุคลากร,นักวิชาการเกษตร (17 เม.ย. – 8 พ.ค. 2556)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

อบต.หนองเหล็ก จ.มหาสารคามเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล็ก

เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล

—————————————————

ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล็ก อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จะดาเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น พนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ 2556

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 17(5) และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 54 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 10 /2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 และ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล็ก จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น พนักงานส่วนตาบล ในตาแหน่งต่าง ๆ


 

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

 • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

 

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

 • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 • นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

 

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

 • นิติกร จำนวน 1 อัตรา
 • บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

 

 

วิธีการสมัครงานราชการอบต.หนองเหล็ก จ.มหาสารคาม :

ขอซื้อคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึง 8 พฤษภาคม 2556 ได้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก ถนนโกสุมพิสัย-โสกขุ่น อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 พ.ค. 2556

สอบวันที่:   2556

ประกาศผลสอบ:   2556

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล็ก

เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล

—————————————————

ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล็ก อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จะดาเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น พนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ 2556

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 17(5) และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 54 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 10 /2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 และ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล็ก จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น พนักงานส่วนตาบล ในตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

1.1 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จานวน 1 ตาแหน่ง ดังนี้

1.1.1 ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา

1.2 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จานวน 4 ตาแหน่ง ดังนี้

1.2.1 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา

1.2.2 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา

1.2.3 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา

1.2.4 ตาแหน่ง นายช่างโยธา จานวน 1 อัตรา

1.3 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จานวน 3 ตาแหน่ง ดังนี้

1.3.1 ตาแหน่ง นิติกร จานวน 1 อัตรา

1.3.2 ตาแหน่ง บุคลากร จานวน 1 อัตรา

1.3.3 ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร จานวน 1 อัตรา

– 2 –

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังนี้

2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

เบื้อง ต้น ตามข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด ดังนี้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(ข) วัณโรค ในระยะอันตราย

(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้

ก่อน ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา

ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตาม

มาตรฐาน ทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบ ล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกาหมายอื่น

(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ

หลัก เกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

– 3 –

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

ข้อ 6 ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม) อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลได้ ในกรณี ดังนี้

(1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (7) (9) (10) หรือ (14)

(2) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (11) หรือ (12) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ

เกินสองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

(3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 6 (13) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปี

แล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

สาหรับภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ

แต่ง ตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือสานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 0311/ ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง

ผู้สมัครสอบตาแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดประกาศไว้ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ก) แนบท้ายประกาศนี้

3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

ผู้สอบแข่งขัน และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือน

ดังนี้

3.1 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1

3.1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 6,050 บาท

หรือตามที่ ก.อบต.กาหนด

3.2 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

3.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี

ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 6,800 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กาหนด

3.2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี

ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 7,460 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กาหนด

3.3 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

3.3.1 ปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อ

จากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เงินเดือน 8,340 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กาหนด

3.3.2 ปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อ

จาก วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. รับรองกาหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี เงินเดือน 9,140 บาท หรือตามที่ ก.อบต.กาหนด

– 4 –

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

4.1 การจาหน่ายคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบในราคาชุดละ 50 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล็ก ถนนโกสุมพิสัย – โสกขุ่น อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในวัน เวลาราชการ

4.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม

องค์การ บริหารส่วนตาบลหนองเหล็ก อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ และมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 ตาแหน่งเท่านั้น หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล็ก หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 4372 – 4005 และทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล็ก www.nonglek.go.th

4.3 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ ดังนี้

ตาแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 ตาแหน่งละ 100 บาท

ตาแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตาแหน่งละ 200 บาท

4.4 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัครสอบ

(1) สาเนาวุฒิการศึกษาและสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทยที่

แสดง ว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุญาตภายในวันปิดรับสมัคร รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ

(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน

มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป

(3) สาเนาทะเบียนบ้าน รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ

(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สาเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ

(5) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน

1 เดือน นับถึงวันที่สมัคร จานวน 1 ฉบับ

(6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ

รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ

(7) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น)

ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตรง ตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่มีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน คุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล็กจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน การสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้คนละ 1 ตาแหน่ง ถ้าสมัครเกิน 1 ตาแหน่ง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้เข้าสอบแข่งขันเพียงตาแหน่งเดียว เท่านั้น

– 5 –

ทั้งนี้ในหลักฐานสาเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบรับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกฉบับ

4.5 การยื่นใบสมัคร

ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจาตัวสอบ พร้อมหลักฐาน

ด้วยตนเอง ในวันเวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตา แหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตาแหน่งที่ตนดารงอยู่ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตาแห น่งที่ตนดารงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอา นาจ สั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบสาหรับการสอบแข่งขัน ครั้งนั้น

5. เงื่อนไขการรับสมัคร

5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ

ตา แหน่งของผู้มีสิทธิ สมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษา นั้นเป็นเกณฑ์

5.2 ผู้สมัครสอบต้องเลือก สมัครในตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้น ระดับ 1, ระดับ 2,

ระดับ 3 และสมัครสอบได้เพียง 1 ตาแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้

5.3 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี

คุณสมบัติ ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบ วัน เวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล็ก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และ

กา หนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข.) ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล็ก อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และทางเว็บไซต์ www.nonglek.go.th

7. หลักสูตรและวิธีการสอบ

ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน เมื่อสอบผ่านทั้งสองภาคแล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตา แหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) ต่อไป

รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ข) แนบท้ายประกาศนี้)

8. หลักเกณฑ์การตัดสิน

การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคที่

สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะคานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

– 6 –

9. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

9.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียง

ลา ดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลา ดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า

9.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ

สอบ แข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อ รับการบรรจุไปก่อนแล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งก่อน ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ 2 ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี

9.3 ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็น

อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้

(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่

คณะ กรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคามกาหนด หรือผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งกาหนด เว้นแต่มีเหตุจาเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วง หน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันที่ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่บรรจุและ

แต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้

(4) ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้

โดยการโอน ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการ

ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

การยกเลิกการขึ้นบัญชีตาม (3) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า

ด้วย การรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับ ราชการในตาแหน่งที่สอบได้ และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลาดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป

การ ยกเลิกการขึ้นบัญชีตาม (3) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชีพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจาเป็นอัน สมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในลาดับสุดท้ายเพื่อบรรจุ แต่งตั้งต่อไปก็ได้

10. เอกสารและหลักฐานที่จะใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

นาเอกสารฉบับจริงและสาเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด

10.1 บัตรประจาตัวสอบ

– 7 –

10.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหากเป็นใบเหลืองจะต้องไม่หมดอายุ

พร้อมติดรูปถ่าย หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจาตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

10.3 สาเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่

แสดง ว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบโดยจะต้อง สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร

10.4 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

10.5 สาเนาถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น

10.6 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ

พนักงาน ส่วนตาบล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน ตาบล ข้อ 6 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

11. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

11.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้

สอบ แข่งขันได้ในแต่ละตาแหน่ง ตามอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล็ก ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม

11.2 ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และถึงลาดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิ

การศึกษาสูงกว่าที่ได้กาหนดไว้ตามประกาศ ฯ นี้ จะนามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้

11.3 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้นั้นจะต้องดารง

ตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล็กอย่างน้อย 1 ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้

11.4 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตาบลอื่น องค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้ง เว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดให้ดาเนิน การเป็นอย่างอื่น

11.5 การอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้บรรจุแต่งตั้งเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบล

หนอง เหล็กเท่านั้น ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้ เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจานวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีตาแหน่งว่างอาจ แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลาดับถัดไปให้ดารงตาแหน่งได้แต่ต้องบรรจุ และแต่งตั้งเรียงลาดับที่สอบแข่งขันได้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล็ก จะดาเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ทานองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

(นายราชันย์ สิทธิพรมมา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล็ก

ประธานคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตาบล

– 8 –

ภาคผนวก ก

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล็ก

เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556

ผู้ สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบลในแต่ละตาแหน่งในประกาศฯ นี้ จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละตาแหน่ง รายละเอียดแนบท้าย ดังนี้

– 9 –

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1

ชื่อตาแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ รหัสตาแหน่ง 1101

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติ งานขั้นต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นที่ไม่ยากภายใต้การกากับตรวจสอบอย่างใกล้ชิด หรือตามคาสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการประกาศ สารวจ รับแบบแสดงรายการ คาร้อง คาขอ หรือเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในขั้นต้น ช่วยรับและนาส่งเงิน ออกหลักฐาน ลงบัญชีทะเบียนต่าง ๆ และติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้จากทรัพย์สินและรายได้อื่น ๆ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีปูาย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทาน้าแข็งเพื่อการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตามข้อบังคับตาบล ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตาบล ค่าอากรฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตาบล และเงินฝากธนาคาร ค่าจาหน่ายเวชภัณฑ์ ค่าจาหน่ายคาร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น การเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องอื่น ๆ ของผู้เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่น ๆ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงาน ลงรหัสใบแสดงรายการเสียภาษีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง

ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีความรู้ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล กฎหมาย กฎ

ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

– 10 –

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ รหัสตาแหน่ง 2201

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การกากับ

ตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคาสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทาทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามให้มีการซ่อมบารุงรักษา ซ่อมแซมตามกาหนดเวลาที่ฝุายเทคนิคกาหนดไว้จาหน่ายยานพาหนะที่ชารุดเสื่อม สภาพและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสาคัญของทาง ราชการ เช่น ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตาบล ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค.

หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ

ก.อบ ต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา

5. มีความสามารถในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

– 11 –

ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รหัสตาแหน่ง 2202

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติ งานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคาสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่กว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานการเงิน และบัญชีตามที่ได้รับ

มอบหมาย เช่น การรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทางบประมาณประจาปี ทาฎีกาเบิกเงิน

เช่น บัญชีเงินสดประจาวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบใบสาคัญหมวดรายจ่าย

ตรวจทานงบใบสาคัญที่ไม่มีปัญหา ทารายงานการเงินเป็นประจาทุกเดือน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางทางบัญชี พาณิชยการ

เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ

เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบล

และองค์การบริหารส่วนตาบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา

6. มีความสามารถในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ

– 12 –

ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ รหัสตาแหน่ง 2203

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติ งานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุภายใต้การกากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคาสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็น เจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพัสดุตามที่ได้รับ มอบหมาย เช่น การจัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นาส่ง การซ่อมแซมและบารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ การทาทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสาคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุและปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี

เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ

เทคนิค การตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีความรู้ในงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล และกฎหมาย

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา

6. มีความสามารถในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ

– 13 –

ชื่อตาแหน่ง นายช่างโยธา รหัสตาแหน่ง 2204

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติ งานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคาสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็น เจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามที่ได้ รับมอบหมาย เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบารุงรักษาด้านโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คาปรึกษาแนะนาที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้า อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น เป็นต้น ปฏิบัติงานสารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น สารวจทางเพื่อการก่อสร้าง สารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สารวจหาข้อมูลการจราจร สารวจทางอุทกวิทยา สารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คานวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสารวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสารวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสารวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธาหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล

กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในกาปฏิบัติงานในหน้าที่

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

5. มีความสามารถในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ

6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา

– 14 –

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

ชื่อตาแหน่ง นิติกร รหัสตาแหน่ง 3301

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทาหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจน

กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดาเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ เช่น การร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ การสอบสวนตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตาบล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดาเนินการทางคดีการดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทานิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.อบตกาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีความรู้ในวิชากฎหมาย และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่

การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล และ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทยและของท้องถิ่น

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

– 15 –

ชื่อตาแหน่ง บุคลากร รหัสตาแหน่ง 3302

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติ งานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สูงนักหรือในฐานะผู้ช่วยหัว หน้าหน่วยงานซึ่งเป็นตาแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ ได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่จานวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานบุคคลของส่วนราชการที่ยากพอสมควร ภายใต้การกากับตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติ งานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลโดยปฏิบัติ หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ ดาเนินการออกคาสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานบุคคล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการดาเนินการเรื่องขออนุมัติ เกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดาเนินเรื่องการขอรับบาเหน็จบานาญและเงินทดแทน จัดทาแก้ไข เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทาหน้าที่

ติดต่อประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนาและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การบริหารรัฐกิจ

กฎหมาย รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล และกฎหมาย

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

– 16 –

ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร รหัสตาแหน่ง 3303

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการเกษตร ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติ

หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นทาหน้าที่ช่วยศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ

เกษตร เช่น การปรับปรุง บารุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว พืชไร่ พืชสวน ไหมและยางพารา เป็นต้น สาธิตการปลุกพืชและการปราบศัตรูพืช ให้คาปรึกษาแนะนา อบรม และส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรและ ประเมินโดยทั่วไปช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลอง และวิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืช วัตถุมีพิษปุ๋ยเคมี ตลอดจนช่วยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมและปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการหรือในสถานีทดลอง ซึ่งดาเนินการค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของสถานีและ

พื้นที่ทดลองในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเกษตรศาสตร์ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทาง

การ เกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีความรู้ในวิชาการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

5. มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

6. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปและมีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

– 17 –

ภาคผนวก ข

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล็ก

เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ มีนาคม 2556

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตาบล

ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทุกตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยข้อสอบปรนัย ดังต่อไปนี้

1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล กาหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน

โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยให้สรุปความหรือจับประเด็นใน

ข้อ ความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น

2. วิชาภาษาไทย กาหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน

เป็น การทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคาประโยคหรือข้อความ สั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กาหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน

เป็น การทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้

(1) ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบล

(2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

(3) พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(4) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(5) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

(6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(6) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)

ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ

ตาแหน่ง ตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ

1. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

– พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. 2542

– 18 –

– พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

– พระราชบัญญัติภาษีปูาย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2575 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องถิ่น พ.ศ. 2508 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

– ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

– พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

– พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้

1. ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา

ประวัติการ ทางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม จิตสานึกต่อองค์กร ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทุกตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยข้อสอบปรนัย ดังต่อไปนี้

1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล กาหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน

โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยให้สรุปความหรือจับประเด็นใน

ข้อ ความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น

– 19 –

2. วิชาภาษาไทย กาหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน

เป็น การทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคาประโยคหรือข้อความ สั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กาหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน

เป็น การทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้

(1) ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบล

(2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

(3) พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(4) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(5) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

(6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(6) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)

ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ

ตาแหน่ง ตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ

1. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2

– พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. 2542

– พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2542

– ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2538 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

– พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

พ.ศ. 2542

– พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม

– 20 –

– วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ – เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

2. ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2

– พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. 2542

– พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

– ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

– พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

– พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

– เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

3. ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2

– พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. 2542

– พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

– ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

– พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

– 21 –

– เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

4. ตาแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ 2

– พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. 2542

– พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

– ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

– มาตรฐานถนน ทางเดิน ทางเท้า

– ความรู้ทางวิชาช่างโยธา การจัดการก่อสร้าง การเขียนแบบ การสารวจ ทฤษฎีโครงสร้าง

– เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้

1. ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา

ประวัติการ ทางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม จิตสานึกต่อองค์กร ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทุกตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยข้อสอบปรนัย ดังต่อไปนี้

1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล กาหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน

โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยให้สรุปความหรือจับประเด็นใน

ข้อ ความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น

– 22 –

2. วิชาภาษาไทย กาหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน

เป็น การทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคาประโยคหรือข้อความ สั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กาหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน

เป็น การทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้

(1) ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบล

(2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

(3) พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(4) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(5) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

(6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(6) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)

ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ

ตาแหน่ง ตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ

1. ตาแหน่ง นิติกร

– พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. 2542

– พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2542

– ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2538 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

– พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

– 23 –

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในตาแหน่งนิติกร

– เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

2. ตาแหน่ง บุคลากร ระดับ 3

– พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2542

– ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2546

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517

– พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

พ.ศ. 2542

– เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

3. ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร ระดับ 3

– พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2542

– ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

– 24 –

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2546

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517

– พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

พ.ศ. 2542

– เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้

1. ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา

ประวัติการ ทางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม จิตสานึกต่อองค์กร ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments