กปร. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,บุคลากร,ช่างฝีมือทั่วไป,พนักงานประจำสำนักงาน (1 – 5 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กปร.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างฝีมือทั่วไป
อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิ บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวท.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับวุฒิ ปวช. ปวท.ปวส. ด้านช่างสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องยนต์ ช่างอิเล็คทรอนิคส์ ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
2.หากมีประสบการณ์ในการทำงที่เกี่ยวข้องกับงานช่างที่ตรงตามลักษณะงานในหน้าที่ระบุไว้ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานเป็นการทำงานจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
3.มีบุคลิกภาพ และมนุ๋ษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย และมีความน่าไว้วางใจ
4.ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
5.ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างฝีมือมือทั่วไป โดยปฏิบัติงานดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ งานซ่อมแซมปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่ งานสนับสนุนการเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา การติดตั้งตรวจเช็ค บำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานช่างอื่น ๆ ตาที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านช่างฝีมือ
วิธีการประเมิน : โดยการสอบข้อเขียน (40 คะแนน)

– ทักษะ
ทดสอบด้านความสามารถในการใช้ การดูแลรักษา การซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า วิทยุสื่อสารและ/หรืออุถปกรณ์โสตทัศนศึกษา
วิธีการประเมิน : โดยการทดสอบปฏิบัติ (30 คะแนน)

– สมรรถนะ
ทดสอบสัมภาษณ์ด้านคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความมั่นคงทางอารมณ์ กริยามารยาท ทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ เป็นผู้มีความซื่อตรง มีความอุทิศตนและมุ่งมั่น มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความร่วมมือร่วมใจ มีภาวะผู้นำ
วิธีการประเมิน : โดยการสอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคล
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการทดสอบในแต่ละประเภทการทดสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มในประเภทนั้น ๆ


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิ บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวท.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ปวช. ปวท. ปวส. ด้านพาณิชยกรรม เลขานุการ การบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
2.สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยมีความรู้ในโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel
3.หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตรงตามลักษณะงานในหน้าที่ระบุไว้ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
4.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย และมีความน่าไว้วางใจ
5.ไม่เป็นผู้มีประวัติอาญชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
6.ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้สำนักงาน กปร.นำประวัติของผู้สมัครไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเลขานุการกลุ่ม/ศูนย์/สำนัก งานสารบรรณ งานพิมพ์เอกสาร จัดทำเอกสาร รายงานการเดินทาง รายงานการประชุม การประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
-ทดสอบด้านความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป และงานธุรการ ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ การใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : โดยการสอบข้อเขียน (40 คะแนน)

– ทักษะ
-ทดสอบด้านความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้แก่ Word, Excel, Power Point
วิธีการประเมิน : โดยการสอบปฏิบัติ (30 คะแนน)

– สมรรถนะ
-ทดสอบด้านคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความมั่นคงทางอารมณ์ กริยามารยาท ทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ เป็นผู้มีความซื่อตรง มีความอุทิศตนและมุ่งมั่น มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง มีความร่วมมือร่วมใจ มีภาวะผู้นำ
วิธีการประเมิน : โดยการสอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคล (30 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการทดสอบในแต่ละประเภทการทดสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มในประเภทนั้นๆ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิ บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโททุกสาขา แต่ต้องพิจารณาด้วยว่ามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิคเป็นอย่างดี และสามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
3.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย และมีความน่าไว้วางใจ
4.ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวิตพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
5.ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้สำนักงาน กปร.นำประวัติของผู้สมัครไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ทำหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ เพื่อนำเสนอความเห็นในเบื้องต้น การสำรวจรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและการประมวลข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ช่วยเหลือภารกิจในการตามเสด็จพระราชดำเนิน การประสานงานเพื่อดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การติดตามและประเมินผลโครงการ การศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หรือปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ลักษณะงานต้องไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ห่างไกล กันดาร หรือเสี่ยงอันตราย และต้องพักแรมต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันเป็นครั้งคราว

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
เพื่อทดสอบสมรรถนะด้านความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์การประมวลข้อมูล ความรู้ทางสถิติ การวิจัยเบื้องต้น มีความรู้ในการวางแผน การวางยุทธศสตร์หรือการกำหนดกลยุทธ์ ทดสอบสมรรถนะด้านความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลข้อมูล ความรู้ทางสถิติ การวิจัยเบื้องต้น มีความรู้ในการวางแผน การวางยุทธศาสตร์หรือการกำหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารงานโครงการ การประเมินผล ความรู้ในระเบียบราชการทั่วไป ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ในหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
วิธีการประเมิน : โดยการสอบข้อเขียน (70 คะแนน)

– ทักษะ

– สมรรถนะ
ทดสอบสมรรถนะด้านคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความมั่นคงทางอารมณ์ กริยามารยาท ทักษะในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ และการใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ เป็นผู้มีความซื่อตรง มีความอุทิศตนและมุ่งมั่น มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความร่วมมือร่วมใจ มีภาวะผู้นำ
วิธีการประเมิน : โดยการสอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคล และอาจมีการทดสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นที่จำเป็น
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการทดสอบในแต่ละประเภทการทดสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มในประเภทนั้นๆ


ชื่อตำแหน่ง : บุคลากร
อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิ บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโททางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือการบริหาร และต้องพิจารณาด้วยตนเองว่ามีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับหลักวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศได้เป็นอย่างดี และสามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
3.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สภาพ เรียบร้อย มีความน่าไว้วางใจ
4.ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
5.ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้สำนักงาน กปร.นำประวัติของผู้สมัครไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหาและคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เกษียณ และการพัฒนาและฝึกอบรม วิเคราะห์แผนอัตรากำลัง จัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ งานด้านคุณธรรมและจริยธรรม หรือปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ทดสอบสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม วิเคราะห์อัตรากำลัง ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ความรู้ในระเบียบราชการทั่วไป และความรู้ในหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
วิธีการประเมิน : โดยการสอบข้อเขียน (70 คะแนน)

– ทักษะ

– สมรรถนะ
2.ทดสอบสมรรถนะด้านคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความมั่นคงทางอารมณ์ กริยามารยาท ทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ และการใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ เป็นผู้มีความซื่อตรง มีความอุทิศตนและมุ่งมั่น มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความร่วมมือร่วมใจ มีภาวะผู้นำ
วิธีการประเมิน : โดยการสอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคล และอาจมีการทดสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็น
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการทดสอบในแต่ละประเภทการทดสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มในประเภทนั้นๆเปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการสมัครงานราชการกปร. :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. เลขที่ 2012 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 19 เมษายน 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กปร. คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments