สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (1 – 26 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภูมิศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภูมิศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการ ให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
(๒) รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท/
ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดิน ด้านการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเป็นรายพื้นที่
(๓) จัดทำข้อมูลและสารสนเทศของสํานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
(๔) จัดหาข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่มีข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสํานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก ทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
(๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบาย
และแผน งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
โดยทดสอบใน ๒ หัวข้อ ดังนี้
(๑) ความรู้ความสามารถด้านแผนที่ และหลักการอ่าน แปล ตีความวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม
(๒) ความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments