สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (19 – 29 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร)
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร บริหารธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร ทางอุตสาหกรรมเกษตร ทางสังคมศาสตร์ด้านพัฒนาชุมชน ได้แก่ การพัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน บริหารการพัฒนาชุมชน การจัดการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม การจัดการทางพัฒนาสังคม เทคโนโลยีชนบท สังคมวิทยาชนบท ภูมิศาสตร์ชุมชน ทฤษฏีการสื่อสาร บริการชุมชน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ เกษตกร และชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ส่งเสริม ถ่ายทอดและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิต ทางการเกษตร ด้านพืช ประมงน้ำจืด และปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน และบริการส่งเสริมอาชีพการเกษตร
3. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพการเกษตรของเกษตรกร การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม เครือข่าย เพื่อให้เกษตรกรมีอำนาจในการจัดการพัฒนาชุมชนและพึ่งพาตนเองมากขึ้น
4. ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
5. ประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตแก่เกษตรกร และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง สมรรถนะคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติงาน เช่น การวางแผนปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏภาณไหวพริบ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริการทั่วไป สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 2 เมษายน 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments