สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (21 มี.ค. – 11 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 11,680-12,850 บาท และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนอีกจนถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 3 อัตรา

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ (เป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ว่าเป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์)

การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หลักสูตรและวิธีการสอบ

  • สอบภาค ก. 200 คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
  • สอบภาค ข. 200 คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
  • สอบภาค ค. 100 คะแนน

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานศาลยุติธรรม คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments