กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 51 อัตรา (15 มี.ค. – 4 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 51 อัตรา
(รับสมัคร 15 มีนาคม – 4 เมษายน 2556)

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ ส้ัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 13,300-14,630 หรือตามที่ ก.พ. กำหนด 

จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 51 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

 1. ต้องเป็นผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรี  และ
 2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

การรับสมัครสอบ

 1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2556 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ (ชำระเงินได้ถึง 5 เม.ย.56)
 2. พิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2556 (หลังจากชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ วันที่  3 พฤษภาคม 2556

หลักสูตรการสอบ

 • สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) 200 คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียน
 • สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) 100 คะแนน

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางวิชการป่าไม้ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ด้านปฏิบัติการ

   

   

   

   

  • ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า เพื่อเป็ฯการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อจัดการให้เป็นป่าเศรษฐกิจ
  • ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟู แก้ไข ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้คงอยู่ตลอดไป
  • ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล ป้องกันการกระทำผิด บุกรุกทำลายป่า การป้องกันและควบคุมไฟป่า การจัดการที่ดินป่าไม้ การอนุญาตการใช้ประโยชน์จากไม้ ที่ดินป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้ อุตสาหกรรมไม้ สวนป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เพื่อรักษาและใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
  • ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม กระตุ้น และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การจัดการป่าชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันรักษษทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ตลอดไป
  • ร่วมศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ การปลูกป่า ผลิตผลป่าไม้ และวิชาการป่าไม้อื่นๆ ที่เกีย่วข้อง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการป่าไม้
 2. ด้านการวางแผน

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

   

   

   

   

  • วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 3. ด้านการประสานงาน

   

   

   

   

  • ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  • ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ

   

   

   

   

  • ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การกำหนดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ การจัดทำระบบสื่อความหมาย และพัฒนาการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว วถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ และการบริการการท่องเที่ยวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน การบริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมถึงการสนับสนุนและแจกจ่ายกล้าไม้เพื่อากรฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

http://media-cache-ec6.pinterest.com/originals/e1/63/09/e1630986abdd2e2c5f3d15e10e9fe3e0.jpg

 

 

http://media-cache-lt0.pinterest.com/originals/fb/6d/92/fb6d92b81de7681d9dcdd4bb9778b1ae.jpg

 

http://media-cache-ec4.pinterest.com/originals/0a/37/98/0a3798bc87e962ad1ea25175849c1b13.jpg

http://media-cache-lt0.pinterest.com/originals/0f/7e/51/0f7e51d5ec4794c03b137083c4c9803e.jpg

http://media-cache-lt0.pinterest.com/originals/a5/03/78/a5037806214e3343096f505c72746cc7.jpg

http://media-cache-lt0.pinterest.com/originals/c7/ed/6c/c7ed6c14306ae49c2ec39f1730d053ea.jpg

http://media-cache-lt0.pinterest.com/originals/5c/56/a8/5c56a85cddf0daabc8290dd198ebad5e.jpg

http://media-cache-ec4.pinterest.com/originals/27/2d/a0/272da0ca43f7034952a55cf00e392605.jpg

เว็บไซต์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments