สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการศาสนา (25 มี.ค. – 19 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
อัตราเงินเดือน : 13300-14630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 14 ตำแหน่ง
ปฏิบัติงานที่: ส่วนกลาง 3 อัตรา และ จังหวัดชุมพร,ตาก,นครนายก,พระนครศรีอยุธยา พังงา แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุทัยธานี 11 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษา วรรณคดี ภาษาอังกฤษ ปรัชญา ศาสนา เทววิทยา พระพุทธศาสนา
**ต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระัดบปริญญาตรี ของ ก.พ.
รายละเอียดวุฒิ : ตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัิติงานที่เกี่ยวกับงานด้านพระพุทธศาสนา ภายใต้การกำกับ แนะำนำ ตรวจสอบ และปฏิบัิตงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

 • ด้านการปฏิบัติการ

   

   

   

  • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านศาสนา ด้านพุทธศาสนาเบื้องต้นพร้อมทั้งสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำคู่มือ หลักสูตร สื่อการเรียนการสอนทางศาสนา การสอนการฝึกพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา
  • จัดทำคู่มือ หลักสูตร สื่อการเรียนการสอนทางศาสนาของศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
  • สำรวจ และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศาสนา ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม
  • พิจารณาคำขออนุญาตจัดตั้งศูนย์หรือหน่วยเผยแพร่ด้านศาสนา และคำขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม
  • พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนตามพระราชโองการ อุดหนุนกิจกรรมซ่อมแซมศาสนสถาน องค์กรทางศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ อุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนสามัญศึกษา เงินอุดหนุนบูรณะพัฒนาวัด
  • ฝึกอบรมบุคลากรทางศาสนา รับสนองงานฝึกอบรมพระสังฆาธิการ
  • จัดทำหนังสือรับรองการปฏิงานของผู้เผยแพร่ศานาชาวต่างประเทศและหนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรม
  • ปฏิบัติงานด้านศาสนิกสัมพันธ์ งานด้านการประชุมมหาเถรสมาคม
  • ดำเนินการด้านศาสนสงเคราะห์
  • รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลประวัติพระสังฆธิการเพื่อดำเนินการจัดสรรนิตยภัต
  • ตรวจสอบข้อมูลและร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนความประพฤติผิดพระวินัยของพระสงฆ์
 • ด้่านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ รว่มดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 • ด้านการประสานงาน

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

   

   

   

  • ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  • ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ด้านการบริการ

   

   

   

  • รับสนองงานร่วมกับสำนักพระราชวังตามหมายรับสั่ง
  • ให้คำปรึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานวิชาการด้านศาสนา
  • รับสนองงานแม่กองธรรม และแม่กองบาลีสนามหลวง เกี่ยวกับการสอบธรรม บาลี
  • ให้คำปรึกษา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิชาการด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ การพัฒนาวัด และปัญหาการปกครองคณะสงฆ์
  • ให้คำปรึกษาตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิชาการด้านพัฒนาศาสนสถาน
  • ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ส่วนราชการ องค์กร สมาคม มูลนิธิทางศาสนาตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศรับสมัคร
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556
วิธีการสมัคร: ดาวน์โหลดใบสมัครสอบฯ (คลิกที่นี่) หรือ ขอใบสมัคร และ "ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง" ได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (ชั้น 4) กองกลางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคารหอสมุดมหาสิรินาถ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

 • สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (200 คะแนน)
  ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาระดับปฏิบัติการ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้
  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (100 คะแนน)
  2. ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับพระพุทธศาสนา (100 คะแนน)
 • ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 คะแนน
   

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ชั่วคราว) อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กทม.10700

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments