กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการพัสดุ (25 – 29 มี.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
กรมควบคุมมลพิษเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ กรมควบคุมมลพิษ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านปฏิบัติการ
๑. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเช่า โดยวิธีต่างๆ
๒. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
๓. ตรวจสอบเอกสารซื้อ จ้าง เช่า และส่งเรื่องขอเบิกเงิน
๔. จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
๕. ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และ/หรือบันทึกข้อมูลสัญญาซื้อ จ้าง เช่า ในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมบัญชีกลาง (เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th) และสำนักงาน ป.ป.ช.

ด้านการประสานงาน
๑. ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนดไว้
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้านการบริการ
๑. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบในเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ภาค ก. (ความรู้เฉพาะตำแหน่ง) – ความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามขอบข่ายงานที่ปฏิบัติและ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
ภาค ข. (ความพร้อมในการปฏิบัติงาน) – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ – พิจารณาจากความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ – พิจารณาจากท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ภาค ข. จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน ภาค ก. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบภาค ก. และ ภาค ข. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

กรมควบคุมมลพิษ
92 ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมควบคุมมลพิษ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments