Categories
ประกาศผลสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศผลสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน นายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2556 (รอบแรก)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2556 (update 15/3/2556)

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

– กองทัพภาคที่ 1

ประกาศผลสอบ กองทัพภาค 1 สัสดีทบ. คลิกที่ภาพเพื่อขยายคลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 – กองทัพภาคที่ 2

 – กองทัพภาคที่ 3

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


 – กองทัพภาคที่ 4

 

 

กําหนดการสอบขั้นตอนที่สอง
1. การสอบสัมภาษณ พิมพลายนิ้วมือ ตรวจประวัติอาชญากรรม และสงเอกสารเพิ่มเติม วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 56 ณ หนวยบัญชาการรักษาดินแดน
2. การทดสอบสมรรถภาพรางกาย วันจันทรที่ 1 เม.ย. 56 เวลา
07.30 น. .ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดี
3. การตรวจโรค วันอังคารที่ 2 เม.ย. 56 เวลา 07.00 น. ณ หองพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ. พระมงกุฎเกลา
4. การทดสอบจิตเวช วันพุธที่ 3 เม.ย. 56 เวลา 07.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.พระมงกุฎเกลา
5. การทดสอบการใชงานคอมพิวเตอรในตําแหนงเสมียน วันศุกรที่ 4 เม.ย. 56 เวลา 08.00 น. ณ กรมการทหารสื่อสาร

กำหนดการส่งหลักฐานเพิ่มเติม (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments