มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการศึกษา (25 – 29 มี.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานส่งเสริมและพัฒนางานพัฒนางานกิจการนักศึกษา
2. จัดทำโครงการและงบประมาณส่งเสริมพัฒนางานกิจการนักศึกษา
3. การบริหารกิจกรรมงานสภานักศึกษา งานองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา
4. งานประกันคุณภาพการศึกษา

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และการพัฒนานักศึกษา – งานประกันคุณภาพการศึกษา – ความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน (70 คะแนน) – สอบปฏิบัติ (30 คะแนน) – สอบสัมภาษณ์


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานติดตามประเมินผลงานบริการวิชาการ
2. ประสานแหล่งทุนบริการวิชาการ
3. งานเครือข่ายบริการวิชาการ
4. งานรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ
5. งานจัดนิทรรศการงานบริการวิชาการ
6. งานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
7. งานเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการผ่านสื่อ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– หลักเกณฑ์ ระบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับพนักงานราชการ – ความรู้เกี่ยวกับงานติดตามประเมินผลงานบริการวิชาการ งานประสานแหล่งทุนบริการวิชาการ งานเครือข่ายบริการวิชาการ งานรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ งานจัดนิทรรศการงานบริการวิชาการ งานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม งานเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการผ่านสื่อ
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน (70 คะแนน) – สอบปฏิบัติ (30 คะแนน) – สอบสัมภาษณ์


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดูแลระบบ BPM ของงานแผน
2. จัดทำคำของบประมาณเงินรายจ่ายและเงินรายได้
3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
4. จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานแผน
5. จัดทำรายงานประเมินตนเอง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับพนักงานราชการ – งานวางแผนและงบประมาณ – งานติดตามประเมินผล – ความรู้เกี่ยวกับงานวางแผน
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน (100 คะแนน) – สอบปฏิบัติ (100 คะนน) – สอบสัมภาษณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านระบบสารสนเทศ
– มีความรู้ความสามารถเบื้องต้นในการบำรุงรักษา และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
– มีความรู้ความสามารถทางด้าน Hardware, Software และ Network ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางภาษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ของห้องปฏิับัติการทางภาษา
2. สร้างเอกสารหรือคู่มือการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบัิติการทางภาษา รวมทั้งคำแนะนำวิธีการใช้แก่อาจารย์และนักศึกษา
3. ดูแลและบำรุงรักษา Hardware, Software และ Network ที่ใช้ในห้องปฏิับัติการทางภาษา

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ – ทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และแก้ปัญหาความผิดปกติของคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน (100 คะแนน) – สอบสัมภาษณ์


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
– สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
– สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
– สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานสำรวจ เขียนแบบ ประมาณการติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษาและใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื้อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนการบำรุงรักษา การอนุรักษ์พลังงาน
3. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า – ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านระบบโทรคมนาคม เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ ระบบสายอากาศ – การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน (100 คะแนน) – สอบสัมภาษณ์


เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15 โทรสาร : 0-2281-0075

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments