สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการวัฒนธรรม,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการวัฒนธรรม,นักวิชาการวัฒนธรรม,นักวิชาการพัสดุ,บุคลากร,นักวิชาการตรวจสอบภายใน (20 – 26 มี.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการวัฒนธรรม (สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม)
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมส่งเสริม เผยแพร่ และปลูกฝังเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาบัญชี การบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ของกระทรวงวัฒนธรรม


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : บุคลากร
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนอัตรากำลัง และการประเมินบุคคล
(ปฏิบัติงานที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)


ชื่อตำแหน่ง : บุคลากร
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติเกี่ยวกับทางด้านศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุเพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ การร่างสัญญาซื้อ และสัญญาจ้าง


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการวัฒนธรรม
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมส่งเสริม เผยแพร่ และปลูกฝังเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
(ปฏิบัติงานที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายและประสานราชการภูมิภาค)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการวัฒนธรรม
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมส่งเสริม เผยแพร่ และปลูกฝังเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
(ปฏิบัติงานที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และโครงการ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ


ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติเกี่ยวกับทางด้านประชาสัมพันธ์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติเกี่ยวกับทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาวิเคราะห์ กำหนด คุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งและใช้เครือมือชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ


เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
666 อาคารธนาลงกรณ์ ถ.บรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments