กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการพาณิชย์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (18 มี.ค. – 5 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 16400-18040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจการบัญชี, การบัญชี, การเงินและการธนาคาร, พาณิชยศาสตร์, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งมีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปกป้องผลประโยชน์ การตรวจสอบต้นทุนและกระบวนการผลิตสินค้า ตรวจสอบและกำกับการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า ปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า ศึกษา รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจการค้า การลงทุน การตลาด นโยบายมาตรการข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ถ้ามีพื้นฐานวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชีจะเหมาะสมกับลักษณะงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีต้นทุน สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุน การตลาด นโยบายมาตรการข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าการปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางการค้า และ ASEAN Economic Community (AEC) จะทดสอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 16400-18040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
– ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นการออกแบบ วางแผนพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และเครือข่ายที่ดีเพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ภายใต้ระบบ National Single Window (NSW) และ ASEAN Single Window (ASW) ตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียนและกรอบข้อตกลงการค้าอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
– ประสานงานและประชุมกับต่างประเทศโดยต้องมีความรู้ด้านฐานข้อมูล และเทคนิคในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการออกแบบ วางแผน พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างปลอดภัยภายใต้ระบบ National Single Window (NSW) และ ASEAN Single Window (ASW) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งจะทดสอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ : –


เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ
44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมการค้าต่างประเทศ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments