กศน. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการศึกษา,นักจัดการงานทั่วไป (20 มี.ค. – 5 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมายจัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 1.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 1.4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 1.5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 1.6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1.7 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 1.8 ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
วิธีการประเมิน : การประเมินครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2

– ทักษะ
2.1 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ 2.2 การบริหารงบประมาณ 2.3 การบริหารงานบุคคล 2.4 การสืบค้นข้อมูล 2.5 การนำเสนอ 2.6 การจัดการงานเอกสาร 2.7 การจดบันทึกและสรุปรายงาน
วิธีการประเมิน : การประเมินครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 1) ประวัติ ผลงาน และแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที่สมัคร (คะแนน 50 คะแนน) พิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ ผลงาน และแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที่สมัคร ตามแบบที่กำหนด 2) สัมภาษณ์ (คะแนน 50 คะแนน) พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ทำงาน ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ และความพร้อมของผู้สมัคร

– สมรรถนะ
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 11 เมษายน 2556 โดยจะประกาศรายชื่อ ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ www.korsornor1.com
วิธีการประเมิน : วัน เวลา และสถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย กรณีที่คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 2 สูงกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนสัมภาษณ์ สูงกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนแนวเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานวิชาการศึกษาที่ต้องใช้ความชำนาญ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอความเป็นเกี่ยวกับการแนะแนว วัดผลและประเมินผลการศึกษา การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา วางมาตรฐานสถานศึกษาการจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยให้เทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติการศึกษา วิเคราะห์ผลงานจากการดำเนินการทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา เป็นต้นให้คำปรึกษาแนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 1.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 1.4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 1.5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 1.6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1.7 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 1.8 ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
วิธีการประเมิน : การประเมินครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2

– ทักษะ
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา วัดผล ติดตาม ประเมินผล 2.2 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ การพัฒนาตำราเรียน 2.3 การวางแผนการศึกษา วางมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยให้เทคโนโลยีทางการศึกษา 2.4 เสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา 2.5 การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติการศึกษา 2.6 วิเคราะห์ผลงานจากการดำเนินการทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา 2.7 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายรัฐบาล 2.8 การดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 2.9 การดำเนินงานโครงการพระราชดำริ 2.10 ให้คำปรึกษาแนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน : 8.2 การประเมินครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 1) ประวัติ ผลงาน และแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที่สมัคร (คะแนน 50 คะแนน) พิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ ผลงาน และแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที่สมัคร ตามแบบที่กำหนด 2) สัมภาษณ์ (คะแนน 50 คะแนน) พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ทำงาน ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ และความพร้อมของผู้สมัคร

– สมรรถนะ
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 11 เมษายน 2556 โดยจะประกาศรายชื่อ ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ www.korsornor1.com
วิธีการประเมิน : วัน เวลา และสถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย กรณีที่คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 2 สูงกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนสัมภาษณ์ สูงกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนแนวเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments