งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) (18 มี.ค. – 1 เม.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : ปวส.หรืออนุปริญญา10,200-11,220 ปวท. 9,540-10,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ : (1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร
การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน
(2) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) ของสำนักงาน ก.พ.
(3)ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการ
(ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย)
(4)มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการปฏิบัติการ
-ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานต่างๆ ให้ดำเนินการไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมีหลักฐานตรวจสอบได้ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่างๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา
ด้านบริการ
-ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
ราบรื่น ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับ
ข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ ผลิตเอกสารต่างๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
พ.ศ. 2548
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments