กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (18 มี.ค. – 5 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : ปวท.9,540-10,500 ปวส.10,200-11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ๑.๑ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา สังกัดส่วนกลาง
๑.๒ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา สังกัดส่วนกลาง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน
(๒) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักวิชาการและมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑.ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน
(๒) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักวิชาการและมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย
ทักษะ/สมรรถนะ : –

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

กรมโยธาธิการและผังเมือง
218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมโยธาธิการและผังเมือง คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments