งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการพาณิชย์ (20 – 26 มี.ค. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโลจิสติกส์
2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านโลจิสติกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพาณิชย์ โลจิสติกส์ และการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ช่วยดำเนินการในเรื่องการวางแผนสนับสนุนกลยุทธ์โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(2) ศึกษาและจัดทำข้อมูลโลจิสติกส์การค้าระหว่างไทยและตลาดสำคัญในภูมิภาคต่างๆ
(3) จัดทำฐานข้อมูล (database) ด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ เช่น เส้นทางการขนส่งแหล่งจัดเก็บและกระจายสินค้า ของจุดยุทธศาสตร์การค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
(4) ช่วยดำเนินการจัดกิจกรรมด้านโลจิสติกส์การค้า เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และสมรรถนะด้านการส่งออก อาทิ กิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้าน Logistics การค้าทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมการลดต้นทุน Logistics
(5) ช่วยดำเนินการบริหารจัดการระบบสมาชิกเครือข่าย (DITP Logistics Network) ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และผู้ผลิตผู้ส่งออก ผู้นำเข้าที่มีการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ด้วยตนเอง
(6) ให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศด้านการขนส่ง จัดเก็บกระจายสินค้า การเงิน การประกันภัย ฯลฯ
(7) รับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศที่ประสบปัญหาด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ ประสานและแก้ไขปัญหาด้าน Trade logistics
(8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. ด้านการวางแผน
(1) ร่วมวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ
(2) ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านโลจิสติกส์ และด้านการค้าระหว่างประเทศในเบื้องต้น แก่ผู้ประกอบการบุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ให้บริการข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อหารือต่างๆ ในเบื้องต้น แก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไป ( 50 คะแนน ) 1 เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 2 เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้ ความสามารถ/ทักษะ ( 50 คะแนน ) 1 การสื่อสาร 2 การวางแผน 3 การคิดเชิงวิเคราะห์ 4 การแก้ปัญหา 5 ภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
คุณลักษณะส่วนบุคคล ( 100 คะแนน ) 1 ความรับผิดชอบ 2 การทำงานเป็นทีม 3 มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5 ความซื่อสัตย์ 6 ด้านคุณธรรม 7 ความอดทน 8 ความเสียสละ
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนรวมทั้งหมด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments