มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (11 – 22 มี.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : 1. ครูปฏิบัติการ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ครูปฏิบัติการ สาขาวิชาช่างยนต์
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.2 มีประสบการณ์ในการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี (แสดงหลักฐาน)
1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและมีวินัยในการทำงาน
2. ครูปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.2 มีประสบการณ์ในการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี (แสดงหลักฐาน)
2.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและมีวินัยในการทำงาน
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
3.2 มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี (แสดงหลักฐาน)
3.3 มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
3.4 มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานกิจการนักศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ภาษาไทย และเหตุการณ์ทั่วไป) 2. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการสอน (เฉพาะตำแหน่งครูปฏิบัติการ) 2. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน (เฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
วิธีการประเมิน : 1. โดยวิธีให้ปฏิบัติการสอน 2. โดยวิธีให้ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3. มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยนครพนม
103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments