มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเงิน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (13 – 22 มี.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม
ประมวลผลคำและตารางคำนวณคำได้เป็นอย่างดี
๓. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับองค์การนักศึกษา
หรืองานด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้
๔. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์
สามารถประสานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกได้เป็นอย่างดี
๕. สามารถทำงานนอกเวลาราชการและ
นอกสถานที่ได้
๖. มีใจรักในงานบริการ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงิน
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี-การเงิน
จากงานการเรียนการสอนได้
๔. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๕. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
๖. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 17290 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/
คอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ปี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๒ สามารถปฏิบัติงานการสอนนักเรียนระดับ
บริบาล และอนุบาลได้
๓. สามารถปฏิบัติงานราชการอื่น ๆ นอกเหนือ
จากงานภาระหน้าที่ของตำแหน่งได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือ
บรรณารักษศาสตร์หรือ สารสนเทศศาสตร์
๒. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๓. มีประสบการณ์ในการทำงานในหน่วยราชการ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี หรือคุณสมบัติอื่นที่เทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)
๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้าน
การประชาสัมพันธ์
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเป็น
อย่างดี
๔. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ
และงานสารบรรณ
๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม
ประมวลผลคำและตารางคำนวณคำ
๖. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ละเอียด ถูกต้อง และแม่นยำ
๗. มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยหรือการประเมิน
โครงการ
๘. มีประสบการณ์รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา


เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments