สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการศึกษา,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการวัดและประเมินผล,นัดวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,อาจารย์ผู้สอน,เจ้าพนักงานธุรการ (7 – 21 มี.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี่ยวกัน ทางรัฐศาสตร์ /บริหารรัฐกิจ /รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารทรัพยากรมนุษย์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 14020-18360 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 36 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรื่อคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี่ยวกัน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการวัดและประเมินผล
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี่ยวกัน ทางบริหารธุรกิจ / บัญชี / และหรือการธนาคาร


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุญวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี่ยวกันทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 15190 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี่ยวกันทางคอมพิวเตอร์และหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี่ยวกัน ฯ


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11160 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / อนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี่ยวกัน ทุกสาขา


วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) จะทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย ภาค ข ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) จะทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) จะทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ จะต้องได้คะแนน ภาค ก และภาค ข ร่วมกันไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
วิธีการประเมิน :

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ร่วมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments