กองทัพอากาศ แก้ไขประกาศ รับสมัครสอบ 2556


ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ให้แก้ไข ผนวก ก ตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 56 ดังนี้
1. ลำดับที่ 8 คุณวุฒิปริญญาตรีทางภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ จากข้อความว่า สังกัด "ส่วนกลาง บน.1 บน.4 บน.7" สถานที่ "กทม. นครราชสีมา นครสวรรค์ สุราษฎร์ฯ" จำนวน "4" เป็น สังกัด "รร.การบิน บน.4 บน.7" สถานที่ "นครปฐม นครสวรรค์ สุราษฎร์ฯ" จำนวน "3"

2. ลำดับที่ 14 ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ จำนวน "1" เป็นจำนวน "2"

นอกนั้นคงเดิม

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราค 2556


คำแนะนำ (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)
เรียนผู้สมัครสอบทุกท่าน รูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครสอบต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง เห็นใบหน้าชัดเจน ลักษณะของรูปถ่ายที่ไม่ผ่านการพิจารณามีดังต่อไปนี้

1. รูปถ่ายครึ่งตัว (ไกลเกินไป)
2. ภาพเบลอ (เห็นหน้าไม่ชัดเจน)
3. ภาพถ่ายเล่น (มีการโพสต์ท่าทางในการถ่ายรูป)
4. ภาพมืดหรือสีของรูปภาพจางเกินไป
5. ภาพเอียง หรือตะแคงข้าง

อนึ่ง เมื่อ upload รูปภาพแล้ว ควรตรวจสอบรูปถ่ายของท่านให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการสมัครในขั้นต่อไป

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ผู้สมัครต้องอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครและขั้นตอนการกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร
  2. การสมัครให้เข้าไปที่เว็บไซต์ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสมัคร
  3. เข้าระบบกรอกข้อมูลการสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่องตามที่กำหนดในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด (-)
  4. นำเฉพาะรูปถ่ายของผู้ที่สมัครสอบที่ เตรียมไว้ในเครื่องสแกนเนอร์ (โดยเป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ ขนาด 1×1.5 นิ้ว ให้ระบุชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ ขนาดรูป 120×150 pixels และขนาดไฟล์ ไม่เกิน 50 Kbytes)
  5. ตรวจสอบข้อความที่กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากเมื่อส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครอีกได้
  6. สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินที่ธนาคารทันที หลังจากกรอกใบสมัครและได้ส่งข้อมูลการสมัครแล้ว
  7. นำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน KTB online (ต้องเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (ต้งเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย) ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัคร หากพ้นกำหนดอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิในการสมัคร
  8. ชำระเงินแล้ว 5 วันทำการ (นับตั้งแต่วันชำระเงินที่ธนาคาร) ให้เข้าระบบอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบพร้อม หมายเลขประจำตัวสอบ โดยให้ใช้กระดาษ A4 สีขาว ในการพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ โดยให้นำบัตรประจำตัวสอบไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบคู่กับบัตรประชาชนหรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ (ที่ยังไม่หมดอายุ) ส่วนใบสมัครให้มายื่นภายหลังจากการประกาศชื่อผู้สอบผ่านรอบแรกพร้อมหลักฐาน ตามข้อ 6


สอบถามปัญหาขั้นตอนการกรอกใบสมัคร โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๔๐๒-๓, ๐ ๒๕๓๔ ๒๔๐๕, ๐ ๒๕๓๔ ๒๔๔๐-๑

สอบถามเรื่องคุณวุฒิ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๘๕๘๗ – ๙๑

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments