ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบ 2556 “ผู้ช่วยพนักงานธุรการ” 260 อัตรา (1-7 ก.พ.2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

 ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบ งานรัฐวิสาหกิจ 2556 "ผู้ช่วยพนักงานธุรการ" 260 อัตรา (1-7 กุมภาพันธ์ 2556) 


ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานธุรการ


ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ฝ่ายกิจการสาขาภาค และสำนักงานใหญ่ ปีบัญชี 2555 


สำหรับ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) 


คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2556 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 27 ก.พ. 2556 


สอบข้อเขียนวันที่ 10 มี.ค. 2556

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครงาน สอบงานรัฐวิสาหกิจ 2556 "ผู้ช่วยพนักงานธุรการ" 260 อัตรา (1-7 กุมภาพันธ์ 2556)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงานหลายอัตราสมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 56 สมัครงาน ธกส 2556


ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานธุรการ


ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ฝ่ายกิจการสาขาภาค และสำนักงานใหญ่ ปีบัญชี 2555


สำหรับ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงานหลายอัตรา สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 56 สมัครงาน ธกส 2556


คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. กฎหมายและการจัดการ
 2. การจัดการ
 3. การจัดการการคลัง
 4. การจัดการการเงิน
 5. การจัดการการตลาด
 6. การจัดการงานคลัง
 7. การจัดการงานบริหารระดับสูง
 8. การจัดการเชิงกลยุทธ์
 9. การจัดการตลาด
 10. การจัดการทั่วไป
 11. การจัดการทั่วไปและการตลาด
 12. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 13. การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล
 14. การจัดการสำนักงาน
 15. การจัดการสำนักงานอัตโนมัติ
 16. การจัดการองค์การ
 17. การจัดการธุรกิจ
 18. การจัดการธุรกิจด้านการเงิน
 19. การเงินและเศรษฐศาสตร์
 20. การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 21. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
 22. พัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร ์การคลัง
 23. 24 พัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร การเงิน
  25 เศรษฐศาสตร 
  26 เศรษฐศาสตร การคลัง
  27 เศรษฐศาสตร การเงิน
  28 เศรษฐศาสตร การเงินและการคลัง
  29 เศรษฐศาสตร การเงินและการธนาคาร
  30 เศรษฐศาสตร ทฤษฎี
  31 เศรษฐศาสตร ธุกิจ แขนงวิชาธุรกิจการเงินและการธนาคาร
  32 เศรษฐศาสตร ธุรกิจ
  33 เศรษฐศาสตร ธุรกิจ แขนงวิชาการวิเคราะห เชิงปริมาณทางธุรกิจ
  34 เศรษฐศาสตร ธุรกิจและการจัดการ
  35 เศรษฐศาสตร ธุรกิจการจัดการ
  36 เศรษฐศาสตร และการเงินระหว*างประเทศ
  37 เศรษฐศาสตร และการจัดการในอิสลาม
  38 เศรษฐศาสตร สหกรณ 
  39 สื่อเพื่อการโฆษณาและการตลาด
  40 บริหารธุรกิจ-การตลาด
  41 บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการตลาด
  42 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
  43 นิเทศศาสตร การตลาด
  44 เทคนิคทางการตลาด
  45 การสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา
  46 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
  47 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
  48 การสื่อสารการตลาด
  49 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
  50 การบริหารการตลาด
  51 การตลาดอิเล็กทรอนิกส 
  52 การตลาดทั่วไป
  53 การตลาด
  54 การจัดการทั่วไปและการตลาด
  55 การจัดการการตลาด
  56 การโฆษณาและสื่อสารการตลาด
  57 การเงิน
  58 การเงินธุรกิจ
  59 การเงินและการคลัง
  60 การเงินและการธนาคาร
  61 การเงินและการธนาคารระหว*างประเทศ
  62 การเงินและการลงทุน
  63 การจัดการการเงิน
  64 การจัดการธุรกิจด านการเงิน
  65 การธนาคารและการเงิน
  66 การบริหารการเงิน
  67 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร
  68 การบัญชีและการเงิน
  69 การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
  70 ธุรกิจการเงินและการธนาคาร
  71 บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงานหลายอัตรา สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 56 สมัครงาน ธกส 2556
  72 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี
  73 การบัญชี
  74 การบัญชีต นทุน
  75 การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
  76 การบัญชีบริหาร
  77 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  78 การสอบบัญชี
  79 ธุรกิจศึกษา(บัญชี)
  80 บริหารธุรกิจ-การบัญชี
  81 บัญชีการเงิน
  82 บัญชีต นทุน
  83 บัญชีบริหาร
  84 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  85 วิชาชีพการบัญชี
  86 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
  87 การบริหารการประชาสัมพันธ และสื่อสารมวลชน
  88 การประชาสัมพันธ 
  89 การประชาสัมพันธ และการโฆษณา
  90 การประชาสัมพันธ และการสื่อสารองค กร
  91 เทคโนโลยีการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
  92 นิเทศศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพันธ 
  93 คอมพิวเตอร ธุรกิจ
  94 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร ธุรกิจ
  95 กลยุทธ การบริหารทรัพยากรมนุษย และองค การ
  96 การจัดการทรัพยากรมนุษย 
  97 การจัดการองค การและทรัพยากรมนุษย 
  98 การบริหารทรัพยากรมนุษย 
  99 การบริหารทรัพยากรมนุษย และองค การ
  100 การบริหารองค การและทรัพยากรมนุษย 
  101 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
  102 เศรษฐศาสตร ทรัพยากรมนุษย 
  103 เศรษฐศาสตร ธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
  104 เศรษฐศาสตร แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย 
  105 องค การและทรัพยากรมนุษย 
  106 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเลขานุการ
  107 การเลขานุการ
  108 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  109 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร
  110 ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงานหลายอัตรา สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 56 สมัครงาน ธกส 2556

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2556


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 27 ก.พ. 2556


สอบข้อเขียนวันที่ 10 มี.ค. 2556 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงานหลายอัตรา สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 56 สมัครงาน ธกส 2556


งานราชการ 2556  ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครงาน สอบงานรัฐวิสาหกิจ สอบงานธนาคาร "ผู้ช่วยพนักงานธุรการ" (1-7 กุมภาพันธ์ 2556)


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงานหลายอัตรา สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 56 มัครงาน ธกส 2556

 • [download id=”19″]
 • [download id=”20″]

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงานหลายอัตรา สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 56 สมัครงาน ธกส 2556

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments