กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ นายทหารชั้นประทวน-สัญญาบัตร (15 ม.ค. – 5 มี.ค. 56)


ฝากประชาสัมพันธ์
กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ นายทหารชั้นสัญญาบัตร-นายทหารชั้นประทวน รวม 363 อัตรา ระดับคุณวุฒิตั้งแต่ ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท ทั้งชาย/หญิง

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น
โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 ถึง วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 ที่เว็บไซต์ ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖
การสอบรอบสอง (รอบสุดท้าย เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบในรอบแรก) กำหนดสอบในวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองกองทัพอากาศประจำปีงบ ประมาณ ๒๕๕๖

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(สำเนา)
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๑. กล่าวนำ
ด้วย กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน
ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๓๖๓ อัตรา
๒. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๒.๑ บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน ๓๕ อัตรา
โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี – โท ในสาขาวิชาที่กำหนด (ผนวก ก)
๒.๒ บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน ๓๒๘ อัตรา
โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)) (ผนวก ข)
๓. คุณสมบัติทั่วไป
๓.๑ มีสัญชาติไทย บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะมิใช่เป็น ผู้มีสัญชาติไทย
โดยกำเนิดก็ได้
๓.๒ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร
ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่
สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘ (ผนวก ซ)
๓.๓ มีความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร ยกเว้นในบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอื่น ตามที่
กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ
๓.๔ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๓.๕ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
๓.๖ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด
ฐานประมาทหรือลหุโทษ
๓.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการอันเนื่องมาจากความผิดหรือ
หนีราชการ
๓.๘ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
๓.๙ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี (ผลการตรวจร่างกายจาก คณก.แพทย์ทหาร ถือเป็นข้อยุติ)
๔. คุณสมบัติเฉพาะ …
– ๒ –
๔. คุณสมบัติเฉพาะ
๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๔.๑.๑ ผู้สมัครสอบตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์
ถึง ๓๕ ปี (เกิดในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๑ – พ.ศ.๒๕๓๘)
๔.๑.๒ ผู้สมัครสอบตำแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหว่าง ๑๘ ปี
บริบูรณ์ ถึง ๓๐ ปี (เกิดในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๖ – พ.ศ.๒๕๓๘) ยกเว้นในบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอื่นตามที่
กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัครในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
คุณวุฒิปริญญาใช้ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภาของสถาบันที่ระบุว่า “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน”
พร้อม Transcript และประกาศนียบัตรวิชาชีพ, มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ใบสุทธิหรือ
ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน โดยระบุวันสำเร็จการศึกษาจากผู้มีอำนาจลงนาม
๔.๓ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา ตรงตามที่กำหนดไว้ในแต่ละ
ตำแหน่งที่จะสมัครสอบ กรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
วิชาชีพของสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
สำหรับคุณวุฒิที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือดังกล่าว ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานกับสถานศึกษาเพื่อขอเอกสาร
ยืนยันว่า สำนักงาน ก.พ.ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่เรียนสำเร็จมาว่าเป็นไปตามที่ประกาศรับสมัคร นำมาให้
เจ้าหน้าที่ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ
๔.๓.๑ ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโท, ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ ยกเว้นรหัสตำแหน่ง ๑๑๐๓,
๑๑๑๓ และ ๑๑๒๑ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๘๐
๔.๓.๒ ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือคุณวุฒิมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๔.๔ ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕) หรือผู้ที่อยู่ใน
ระหว่างการผ่อนผันการตรวจเลือก หรือไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ได้แก่ ทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ผู้ที่ได้รับหมายเรียกให้เข้ารับราชการทหารกองประจำการในปี
พ.ศ.๒๕๕๖ หากยังไม่พ้นภาระทางทหารดังกล่าว สอบได้ถือว่าสละสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
๔.๕ มีคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ครบถ้วน และตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งที่
สมัครสอบ
๔.๖ นายทหารประทวน, ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม จะต้องมี
หนังสืออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (นำมาให้ในวันรายงานตัวรอบสอง (รอบสุดท้าย))
๔.๗ ข้าราชการอื่นที่มิได้สังกัดกองทัพอากาศ หากสอบได้จะไม่รับโอนและย้าย (ต้องลาออก
จากส่วนราชการเดิมก่อน) โดยบรรจุให้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สมัคร
๔.๘ พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองทัพอากาศไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ
คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘
๕. การสมัครสอบ …
– ๓ –
๕. การสมัครสอบและวิธีการสมัครสอบ
๕.๑ วิธีการสมัคร กองทัพอากาศเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น
โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ถึง วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต์
http://job.rtaf.mi.th ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยมีค่าใช้จ่าย จำนวน ๓๕๐ บาท เป็น
ค่าธรรมเนียมการสอบ ๓๒๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท ในอัตรา
เดียวกันทั่วประเทศ โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน KTB online (ต้องเปิดบัญชีของ
ธนาคารกรุงไทย) หรือชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย)
ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ถึง วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้
การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น
๕.๒ ขั้นตอนการสมัครสอบ
๕.๒.๑ ผู้สมัครต้องอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครและขั้นตอน
การกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร
๕.๒.๒ การสมัครให้เข้าไปทาง ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th เพื่อเข้าสมัคร
๕.๒.๓ เข้าระบบกรอกข้อมูลการสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่องตามที่กำหนด
ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด (-)
๕.๒.๔ นำเฉพาะรูปถ่าย ของผู้ที่จะสมัครสอบที่เตรียมไว้เข้าเครื่องสแกนเนอร์
(โดยเป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวนแว่นกันแดด แต่งกายชุด นักศึกษา ชุดนักเรียน หรือชุด
สุภาพ ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว ให้ระบุชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ ขนาดรูป ๑๒๐x๑๕๐ pixels และขนาดไฟล์ไม่เกิน
๕๐ Kbytes) สแกนเข้าระบบไว้ในที่กำหนดตามแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร รายละเอียดให้ศึกษาที่หน้าเว็บไซต์
ของการสมัครสอบ (รูปถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน)
๕.๒.๕ ตรวจสอบข้อความที่กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
เนื่องจากเมื่อส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครอีกได้
๕.๒.๖ สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินที่ธนาคารทันที หลังจากกรอกใบสมัครและ
ได้ส่งข้อมูลการสมัครแล้ว
๕.๒.๗ นำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าสมัคร
สอบที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน KTB online (ต้องเปิด
บัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย)
ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัคร หากพ้นกำหนดอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิในการสมัคร
๕.๒.๘ ชำระเงินแล้ว ๕ วันทำการ (นับตั้งแต่วันชำระเงินที่ธนาคาร) ให้เข้าระบบ
อินเทอร์เน็ตอีกครั้ง โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบพร้อมหมายเลข
ประจำตัวผู้สอบ โดยให้ใช้กระดาษ A4 สีขาว ในการพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ โดยให้นำบัตรประจำตัว
สอบไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบคู่กับบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
ส่วนใบสมัครให้มายื่นภายหลังจากการประกาศชื่อผู้สอบผ่านรอบแรกพร้อมหลักฐาน ตามข้อ ๖
๕.๓ ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ออกรหัสหมายเลขประจำตัวผู้สอบ
ให้แล้วเท่านั้น
๕.๔ กรณีผู้สมัคร …
– ๔ –
๕.๔ กรณีผู้สมัครที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่ม ตามมาตรการจูงใจให้ทหารกองเกิน
สมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพอากาศ (ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๒/๗๒๓๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยให้
ผู้สมัครยื่นหนังสือรับรองเพื่อขอคะแนนเพิ่ม ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๕๓๐ ณ แผนกบรรจุ
ปลด กองจัดการกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ
อนึ่งการสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้รับรองตนเอง และรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ดั้งนั้นหากผู้สมัคร
กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้นไม่ถูกต้องตามประกาศในการสมัครสอบ และอาจมีความผิดฐานแจ้ง
ความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา
ทั้งนี้การสมัครสอบทางระบบอินเทอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบรับทราบและเข้าใจในประกาศรับ
สมัครและเอกสารแนบท้ายประกาศ และถือว่าผู้สมัครได้รับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ตรงตามประกาศนี้
๖. หลักฐานการสมัครสอบผู้สอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก) และการรายงานตัวในวัน
ประกาศผลสอบรอบสอง (รอบสุดท้าย)
๖.๑ หลักฐานการสมัครสอบและรายงานตัวผู้สอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก)
๖.๑.๑ ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากระบบอินเทอร์เน็ต (พร้อมลง
ลายมือชื่อจริง)
๖.๑.๒ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา ๒ ชุด
๖.๑.๓ หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ชุด ในระดับคุณวุฒิ
และสาขาที่ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบเท่านั้น ให้นำหลักฐานมารายงานตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๖.๑.๓.๑ คุณวุฒิปริญญาตรี – โท ให้ใช้ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง
จากสภาของสถาบันที่ระบุว่า “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” พร้อม Transcript
๖.๑.๓.๒ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ใช้ระเบียนแสดงผลการศึกษา
๖.๑.๓.๓ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้ใบสุทธิ
หรือประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา
๖.๑.๓.๔ หนังสือรับรองผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรจาก
สถานศึกษา
๖.๑.๔ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด พร้อมสำเนา
จำนวน ๒ ชุด หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรอง เพื่อแสดง วัน เดือน ปีเกิด สัญชาติที่ชัดเจน
๖.๑.๔.๑ กรณีที่บิดา และ/หรือ มารดาไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านฉบับเดียวกัน
กับผู้สมัคร ให้นำทะเบียนบ้านของบิดา และมารดา มาแสดงด้วย
๖.๑.๔.๒ กรณีที่บิดา และ/หรือ มารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน
ให้นำใบมรณะบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาแสดงประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดาด้วย
๖.๑.๔.๓ กรณีที่ ปู่ ย่า ตา ยาย มิได้ระบุว่าเป็นสัญชาติไทย จะต้องแสดง
หลักฐานของบิดา มารดา แล้วแต่กรณีว่ามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มิใช่โดยการแปลงสัญชาติ
๖.๑.๕ สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๖.๑.๖ หลักฐานทาง …
– ๕ –
๖.๑.๖ หลักฐานทางทหาร สด.๓ หรือ สด.๘ หรือ สด.๔๓ หรือ รด.ปี ๓ ฉบับตัวจริง
พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ชุด มาแสดงด้วย
๖.๒ หลักฐานการรายงานตัวในวันประกาศผลสอบรอบสอง (รอบสุดท้าย)
๖.๒.๑ หลักฐานตามข้อ ๖.๑
๖.๒.๒ หลักฐานการได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (ถ้ามี)
๖.๒.๓ หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่ามีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามตำแหน่งที่สมัครสอบ
เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นต้น
๖.๒.๔ หลักฐานฉบับตัวจริง เจ้าหน้าที่จะคืนให้เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จในวันที่ยื่น
หลักฐาน
๖.๓ หลักฐานการสมัครและรายงานตัวที่เป็นสำเนา ผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองทุกฉบับ
๗. กำหนดการเป็นไปตาม (ผนวก ค)
๘. เงื่อนไขในการสมัครสอบ
๘.๑ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบ ตำแหน่งที่จะสมัครสอบ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละตำแหน่งครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครจริง หาก
ปรากฏในภายหลังว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน และ/หรือ ตรงตามที่กำหนดไว้จะถูกตัดสิทธิใน
การสอบและการบรรจุเข้ารับราชการทันที
๘.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับรองเอกสารทุกฉบับที่นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในทุกขั้นตอน
ว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้จะ
ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
๘.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูล ลงในใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตให้
ครบถ้วน กรณีมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีสิทธิในการสมัครสอบ
หรือไม่
๘.๔ ผู้สมัครสอบจะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
ของกองทัพอากาศ ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด
๘.๕ ผู้สมัครสอบที่ผ่านการคัดเลือก ยินดีให้ทางราชการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการทั้ง
ในสถานที่กรุงเทพปริมณฑล หรือต่างจังหวัด หากผู้สมัครไม่พึงประสงค์เข้ารับราชการตามที่กำหนด ถือว่า
ผู้สมัครสอบสละสิทธิเข้ารับราชการทุกกรณี
๘.๖ ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถ
ใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ำกว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) มาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
๘.๗ ผู้สมัครสอบหนึ่งคนสามารถสมัครได้หลายตำแหน่ง แต่มีสิทธิสอบเพียงหนึ่งตำแหน่ง
เท่านั้น
๘.๘ ผู้เข้าสอบสามารถออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบเท่านั้น
๘.๙ หากการดำเนินการสอบพบการทุจริตในการสอบ คณะกรรมการ ฯ มีสิทธิยกเลิกการสอบ
และผลการสอบทั้งหมดโดยไม่คืนค่าสมัครสอบแต่อย่างใด และผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบใหม่เมื่อจัดให้
มีการสอบอีกครั้ง
๙. การสอบคัดเลือก …
– ๖ –
๙. การสอบคัดเลือกและวิชาที่จะสอบ
๙.๑ การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. โดยทำข้อสอบดังนี้
๙.๑.๑ การสอบคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ปริญญาตรี และปริญญาโท เป็น
ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๕๐ ข้อ แบ่งออกเป็น วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป จำนวน ๖๐ ข้อ และ
วิชาพื้นฐาน ความรู้ตามคุณวุฒิที่สมัคร จำนวน ๙๐ ข้อ ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๙.๑.๒ การสอบคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นข้อสอบวิชาพื้นฐาน
ความรู้ทั่วไป แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๕๐ ข้อ ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๙.๑.๓ สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต)
และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ
๙.๑.๔ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ผู้เข้ารับการสอบจะต้องนำ ดินสอ 2B มาใช้ทำ
เครื่องหมายในกระดาษคำตอบเท่านั้น เนื่องจากการตรวจคำตอบกระทำด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำงาน
ถูกต้องเมื่อใช้ ดินสอ 2B ทำเครื่องหมาย
๙.๑.๕ เกณฑ์การคัดเลือกและวิชาที่สอบ (ผนวก ง)
๙.๒ การสอบรอบสอง (รอบสุดท้าย) เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบในรอบแรก เข้าทำการสอบ
คัดเลือกในรอบสอง (รอบสุดท้าย) ดังนี้
๙.๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เป็นการทดสอบความแข็งแรงและ
ความพร้อมในการเข้ามารับราชการเป็นทหาร กำหนดสอบในวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึง วันพฤหัสบดีที่
๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ
(สนามกีฬาจันทรุเบกษา) และสนามกีฬาธูปะเตมีย์
๙.๒.๑.๑ การทดสอบประกอบด้วย สถานีต่าง ๆ ดังนี้
(๑) สถานีที่ ๑ ลุกนั่ง (SIT – UP) จับเวลา ๑ นาที
(๒) สถานีที่ ๒ ดันพื้น (PUSH – UP) จับเวลา ๑ นาที
(๓) สถานีที่ ๓ วิ่ง ระยะทาง ๒.๔ กิโลเมตร
๙.๒.๑.๒ ผู้เข้ารับการทดสอบ ต้องเตรียมชุดกีฬามาผลัดเปลี่ยนด้วย
๙.๒.๑.๓ เกณฑ์ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ใช้เกณฑ์ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
เป็นไปตาม (ผนวก จ)
๙.๒.๒ การสอบภาคปฏิบัติ เป็นการวัดทักษะในการทำงานตามคุณลักษณะเฉพาะ
ของตำแหน่งที่สมัคร ผู้ผ่านการสอบรอบแรก เฉพาะตำแหน่งที่ระบุให้มีการสอบภาคปฏิบัติ ต้องเข้ารับการ
ทดสอบ กำหนดสอบในวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบ
รอบแรก
๙.๒.๓ การสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งและหน่วยงาน
ในด้านบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ทัศนคติ การปรับตัวและอื่น ๆ กำหนดสอบในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ถึง
วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. รายละเอียดจะแจ้งให้
ทราบในวันประกาศผลสอบรอบแรก
๙.๒.๓.๑ สถานที่สอบ …
– ๗ –
๙.๒.๓.๑ สถานที่สอบ
(๑) ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท (เป็น
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร) สอบ ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด, โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงหรือ
ศูนย์ภาษากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
(๒) ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น, ตอนปลาย
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร) สอบ ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง หรือ
ศูนย์ภาษากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๙.๒.๓.๒ คณะกรรมการจะสอบสัมภาษณ์ เพื่อสังเกตดูท่วงทีวาจาในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
(๑) บุคลิกลักษณะ ๒๐ คะแนน
(๒) การใช้ความรู้ ๒๐ คะแนน
(๓) ท่วงทีวาจา ๒๐ คะแนน
(๔) ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน
(๕) ความรู้ทั่วไป ๒๐ คะแนน
๙.๒.๓.๓ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา ต้องได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะถือว่าผู้นั้นผ่านการทดสอบ
๙.๒.๔ การตรวจร่างกาย
๙.๒.๔.๑ ผู้ผ่านการสอบรอบสอง (รอบสุดท้าย) (เฉพาะตัวจริง) จะต้องเข้า
รับการตรวจร่างกาย ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ และพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ พิพิธภัณฑ์
กองทัพอากาศ (อาคาร ๑๐๑๑) ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึง วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้
จะไม่พิจารณาผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น
๙.๒.๔.๒ ผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย จะต้องจ่ายเงินค่าตรวจร่างกายทาง
ห้องปฏิบัติการ ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ คนละ ๕๓๐ บาท และค่าพิมพ์ลายนิ้วมือ
ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คนละ ๑๐๐ บาท และไม่สามารถเรียกคืนได้
๙.๒.๕ ทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย (ตัวจริงและตัวสำรอง) กำหนดสอบ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
๙.๓ การแต่งกาย
ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง (รอบสุดท้าย) ต้องแต่งกายให้
สุภาพเรียบร้อย (งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และใส่รองเท้าแตะโดยเด็ดขาด) สำหรับการสอบรอบสอง (รอบสุดท้าย)
จะกระทำในสถานที่ราชการ ผู้เข้ารับการสอบที่เป็นสุภาพสตรีควรสวมกระโปรง อนึ่ง กรณีแต่งกายไม่เหมาะสม
และคณะกรรมการพิจารณาแล้วลงความเห็นว่าผิดกาลเทศะ จะถือว่าขาดความรับผิดชอบพื้นฐานและขาด
ความพร้อมเบื้องต้นในการเข้ารับราชการทหาร คณะกรรมการจะตัดสิทธิการเข้ารับการสอบคัดเลือก
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
๑๐.๑ การสอบรอบแรก
๑๐.๑.๑ ตำแหน่งคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ปริญญาตรี และปริญญาโท
กำหนดน้ำหนักคะแนนวิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป : วิชาพื้นฐานความรู้ตามคุณวุฒิที่สมัครเป็น ๔๐ : ๖๐
๑๐.๑.๒ ตำแหน่ง …
– ๘ –
๑๐.๑.๒ ตำแหน่งคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย กำหนดน้ำหนัก
คะแนนวิชาความรู้ทั่วไปเท่ากับ ๑๐๐
๑๐.๑.๓ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบรอบแรก ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐
๑๐.๑.๔ การประกาศผลสอบรอบแรก จะประกาศผลสอบเรียงตามหมายเลข
สมัครสอบโดยคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์เอาไว้ไม่เกินจำนวน ๔ เท่าของอัตราที่เปิดรับ (แต่ไม่น้อยกว่า ๕ คน) ยกเว้นในบาง
ตำแหน่งที่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น
๑๐.๒ การสอบรอบสอง (รอบสุดท้าย)
๑๐.๒.๑ กำหนดน้ำหนักคะแนนสอบ การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) : การสอบ
สัมภาษณ์ เป็น ๓๐ : ๗๐ (กรณีไม่มีการสอบภาคปฏิบัติ)
๑๐.๒.๒ กำหนดน้ำหนักคะแนนสอบ การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) : การสอบ
สัมภาษณ์ : การสอบภาคปฏิบัติ เป็น ๓๐ : ๔๐ : ๓๐ (กรณีมีการสอบภาคปฏิบัติ)
๑๐.๒.๓ การประกาศผลการสอบรอบสอง (รอบสุดท้าย) (กรณีไม่มีการสอบ
ภาคปฏิบัติ) ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมในการสอบรอบสอง (รอบสุดท้าย) มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่
สูงกว่า หากมีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากยังมี
คะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้ลำดับที่ในการสอบรอบแรกดีกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๑๐.๒.๔ การประกาศผลการสอบรอบสอง (รอบสุดท้าย) (กรณีมีการสอบภาคปฏิบัติ)
ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมในการสอบรอบสอง (รอบสุดท้าย) มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนการสอบภาคปฏิบัติมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า หากยังมี
คะแนนเท่ากันอีกผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่
ได้ลำดับที่ในการสอบรอบแรกดีกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๑๐.๓ ผู้ที่สอบผ่านรอบแรกแต่ขาดสอบรอบสอง (รอบสุดท้าย) อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจากการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การสอบ
สัมภาษณ์ท่วงทีวาจา หรือการสอบภาคปฏิบัติ (ถ้ามี) จะถือว่าสอบไม่ผ่านรอบสอง (รอบสุดท้าย)
๑๐.๔ ผู้สมัครที่เป็นทหารกองประจำการสังกัดกองทัพอากาศ ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
ให้รับสิทธิพิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามมาตรการจูงใจให้ทหารกองเกินสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ
สังกัดกองทัพอากาศ (ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๒/๗๒๓๒ ลง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยยื่นแบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่มในวันสมัคร
๑๐.๔.๑ ผู้ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ (ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)
ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มทุกขั้นตอนของการสอบ
ระยะเวลารับราชการในกองประจำการ คะแนนเพิ่ม
๑. รับราชการ ๖ เดือน
๒. รับราชการ ๑ ปี
๓. รับราชการ ๑ ปี ๖ เดือน
๔. รับราชการ ๒ ปี
๒ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
๓ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
๔ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
๕ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
๑๐.๔.๒ ผู้ที่สมัคร …
– ๙ –
๑๐.๔.๒ ผู้ที่สมัครใจอยู่รับราชการต่อคราวละ ๑ ปี เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ (ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มอีกร้อย
ละ ๑ ต่อปี ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ (ผนวก ฉ)
๑๐.๔.๓ ทหารกองประจำการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการดีเด่น
ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๖ เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
ชั้นที่ ๑ (ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ ๕
ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ (ผนวก ฉ)
๑๐.๔.๔ ผู้ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ (ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
เป็นต้นไป) ให้ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ ๔ สำหรับผู้ที่รับราชการในกองประจำการครบ ๒ ปี และผู้ที่สมัครใจรับ
ราชการในกองประจำการต่อ ให้ได้รับคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ ๒ ต่อปี ของคะแนนรวม ทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ
โดยยื่นแบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่ม ในวันสมัคร (ผนวก ช)
๑๐.๔.๕ ผู้ที่จะขอรับสิทธิตามข้อ ๑๐.๔.๑ – ๑๐.๔.๔ ต้องแสดงหนังสือรับรอง
เวลารับราชการในกองประจำการ ประเภททหารกองหนุน และทหารกองประจำการดีเด่น (หลักฐานการได้รับ
การคัดเลือกเป็นทหาร ฯ ดีเด่น) จากหน่วยต้นสังกัดก่อนปลดจากกองประจำการ หรือ กพ.ทอ.(ผบ.กองบิน ฯ
หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือรับรอง)
๑๑. สิทธิประโยชน์เมื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
๑๑.๑ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่เรืออากาศตรี
รับเงินเดือน ๆ ละ ๑๖,๕๕๐ บาท และเงินค่าเช่าบ้านตามที่ทางราชการกำหนด
๑๑.๒ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่เรืออากาศตรี
รับเงินเดือน ๆ ละ ๑๓,๑๖๐ บาท, เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท) และเงินค่าเช่า
บ้านตามที่ทางราชการกำหนด
๑๑.๓ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะได้รับการแต่งตั้ง
ยศเป็น จ่าอากาศตรี รับเงินเดือน ๆ ละ ๙,๕๒๐ บาท, เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่เกิน ๑๑,๐๒๐ บาท)
และเงินค่าเช่าบ้านตามที่ทางราชการกำหนด
๑๑.๔ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น
จ่าอากาศตรี รับเงินเดือน ๆ ละ ๘,๒๙๐ บาท, เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่เกิน ๙,๗๙๐ บาท) และ
เงินค่าเช่าบ้านตามที่ทางราชการกำหนด
๑๑.๕ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จะได้รับการแต่งตั้งยศ
เป็น จ่าอากาศตรี รับเงินเดือน ๆ ละ ๗,๖๓๐ บาท, เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่เกิน ๙,๑๓๐ บาท)
และเงินค่าเช่าบ้านตามที่ทางราชการกำหนด
๑๒. การเสียสิทธิในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการ
๑๒.๑ ไม่มีบัตรสอบรวมทั้งเอกสารที่แสดงว่าเป็นตัวจริงของผู้สมัคร
๑๒.๒ เข้าสอบช้ากว่าเวลาที่เริ่มต้นสอบเกิน ๒๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและจะ
ถือว่าขาดสอบวิชานั้น ๆ
๑๒.๓ นำอุปกรณ์สื่อสารเข้าไปในห้องสอบ (เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา ฯลฯ)
๑๒.๔ ทุจริตใน …
– ๑๐ –
๑๒.๔ ทุจริตในการสอบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
๑๒.๕ การขาดสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือขาดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสถานีใด
สถานีหนึ่ง หรือขาดการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ ของกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
หรือขาดสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา หรือขาดการทดสอบภาคปฏิบัติ หรือขาดสอบความถนัดบุคคล และทดสอบ
วิภาววิสัย
๑๒.๖ ขาดเอกสารหลักฐานต่าง ๆ หรือเอกสารข้อมูลเป็นเท็จ
๑๒.๗ แต่งกายไม่เหมาะสม และคณะกรรมการพิจารณาแล้วลงความเห็นว่าผิดกาลเทศะ
๑๒.๘ ออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่กำหนด
๑๓. การประกาศผลสอบและการรายงานตัว
๑๓.๑ การประกาศผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ สามารถตรวจผลสอบทางโทรศัพท์
ระบบบริการทางเสียง หมายเลข ๑๙๐๐ – ๘๘๘ – ๕๔๙ (นาทีละ ๙ บาท ทั่วประเทศ) และตรวจผลสอบทาง
อินเทอร์เน็ตได้ที่ http://www.person.rtaf.mi.th หรือ http://job.rtaf.mi.th
๑๓.๒ การประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ
๑๓.๒.๑ การประกาศผลสอบรอบแรก กำหนดประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ
ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ผู้ที่สอบผ่านทุกตำแหน่ง ต้องมารายงานตัวเพื่อรับเอกสารสอบรอบสอง (รอบสุดท้าย)
ในวันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
๑๓.๒.๒ การประกาศผลสอบรอบสอง (รอบสุดท้าย) กำหนดประกาศผลสอบ
รอบสอง (รอบสุดท้าย) ในวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑ์
กองทัพอากาศ
๑๓.๓ การตรวจสอบผลคะแนน ผู้สมัครสามารถขอดูผลคะแนนสอบได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น
๑๓.๓.๑ ผลสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑๓.๓.๒ ผลสอบรอบสอง (รอบสุดท้าย) ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
๑๓.๔ การรายงานตัว/ฟังคำชี้แจง และการรับสัญญาพร้อม รปภ.๑
๑๓.๔.๑ ผู้ที่สอบได้เป็นตัวจริงและตัวสำรองทั้งหมดให้มารายงานตัวต่อคณะกรรมการ
พร้อมนำเอกสารเพิ่มเติมตามข้อ ๖.๒ มาให้ในวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ถ้าเกินกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิในทุกกรณี
๑๓.๔.๒ ผู้ที่สอบได้เป็นตัวจริงเข้ารับฟังคำชี้แจง และรับสัญญาเข้ารับราชการ
และ รปภ.๑ สำหรับวันเวลาและสถานที่ (ผนวก ค)
๑๓.๔.๓ ผู้ที่สอบได้เป็นตัวสำรองทั้งหมด กองทัพอากาศจะขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่
กองทัพอากาศอาจจะเรียกเข้าบรรจุในตำแหน่ง และคุณวุฒิที่กองทัพอากาศต้องการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๑๔. ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตาม วัน เวลาที่กำหนด กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
๑๔.๑ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ แผนกบรรจุปลด กองจัดการกำลังพล
กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๘๕๘๗ – ๙๑ ในวัน เวลาราชการ
๑๔.๒ กรณีมีข้อสงสัยขั้นตอนและวิธีสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ทางเดียว) ให้สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ แผนกสถิติกำลังพล กองข้อมูลกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๒๔๐๒ – ๓, ๕
และ ๐ ๒๕๓๔ ๒๔๔๐ – ๑ ในวัน เวลาราชการ
๑๔.๓ ตรวจสอบ …
– ๑๑ –
๑๔.๓ ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของการสมัครได้ที่ http://www.rtaf.mi.th
หรือ http://www.person.rtaf.mi.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อนึ่งการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ กองทัพอากาศดำเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของ
กองทัพอากาศ ขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้นอกจากใช้ความรู้ความสามารถของท่านเอง
หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้างไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนขอได้โปรดแจ้งโดยตรงที่
กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๑๒๑๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
(ลงชื่อ) พลอากาศโท ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
(ศิวเกียรติ์ ชเยมะ)
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกำลังพล
ประธานกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
การแจกจ่าย ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ., หน.คณะนายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา, รอง เสธ.ทอ., ผช.เสธ.ทอ., สน.ผบ.ทอ., สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ.,
สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., สน.ผช.เสธ.ทอ., สน.ปษ.ทอ., สน.ผทค.ทอ., ผนน.บก.ทอ.,
ศบพ., ศฮพ., ศกอ., สพร.ทอ., นขต.ทอ., และ นขต.กพ.ทอ
สำเนาถูกต้อง
น.อ.
(สุชาติ เทพรักษ์)
ผอ.กจพ.กพ.ทอ.
กรรมการและเลขานุการ คอค.ทอ.
ธ.ค.๕๕
น.ท.ณรงค์ศักดิ์ ฯ ตรวจ
ร.ท.จิรานุวัฒน์ ฯ พิมพ์
เหล่า/จำพวก
ตำแหน่งงาน
๑ ปริญญาโททางฟิสิกส์ อาจารย์ ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๑๐๑๓
๒ ปริญญาตรีทางสถิติ, สถิติประยุกต์, การวัดผลการศึกษา, นายทหารสถิติและวิเคราะห์, นายทหารวัดและประเมินผล ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๓ ๑๐๒๓
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา นายทหารประมวลผล
๓ ปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ นายทหารสถานภาพข้อมูล ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๑๐๓๓
๔ ปริญญาตรีทางการบัญชี, การเงิน, การเงินและการธนาคาร, การเงินและการคลัง นายทหารวิทยาการ ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๑๐๔๓
๕ ปริญญาตรีทางการบัญชี, การเงินการธนาคาร, สารสนเทศการบัญชี นายทหารตรวจสอบ ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๑๐๕๓
๖ ปริญญาตรีทางการบัญชี, การเงิน, การเงินและการธนาคาร, นายทหารบริหารทรัพยากร, นายทหารควบคุมงบประมาณ ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๒ ๑๐๖๓
การเงินและการคลัง, การตลาด, การจัดการ, เศรษฐศาสตร์
๗ ปริญญาตรีทางการสื่อสารมวลชน, การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์ นายทหารประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๑๐๗๓
๘ ปริญญาตรีทางภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ, ครูภาษา ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๑๐๘๓
บน.๑ นครราชสีมา ช/ญ ๑
บน.๔ นครสวรรค์ ช/ญ ๑
บน.๗ สุราษฎร์ฯ ช/ญ ๑
๙ ปริญญาตรีทางเทคโนโลยีทางการศึกษา, โสตทัศนศึกษา, นายทหารบัณฑิตศึกษา, นายทหารสนับสนุนวิชาการ ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๒ ๑๐๙๓
ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, การศึกษา
๑๐ ปริญญาตรีทางเคมี นายทหารตรวจทดลอง ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๑๑๐๓ คะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่า ๒.๘๐
๑๑ ปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นายทหารวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๑๑๑๓ คะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่า ๒.๘๐
๑๒ ปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า นายทหารปฏิบัติการโทรคมนาคม, นายทหารแผนและกำหนดงาน ส่วนกลาง กทม. ช ๓ ๑๑๒๑ คะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่า ๒.๘๐
๑๓ ปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า นายทหารการไฟฟ้า ส่วนกลาง กทม. ช ๑ ๑๑๓๑
๑๔ ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ นายทหารพระธรรมนูญ ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๑๑๔๓ เป็นสมาชิก
เนติบัณฑิตยสภา
๑๕ ปริญญาตรีทางพุทธศาสตรบัณฑิตหรือศาสนศาตรบัญฑิต, อนุศาสนาจารย์ ส่วนกลาง กทม. ช ๑ ๑๑๕๑
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๑๖ ปริญญาตรีทางมัณฑนศิลป์, การออกแบบผลิตภัณฑ์ นายทหารเทคนิค ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๑๑๖๓
ผนวก ก
ตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๖
ลำดับ คุณวุฒิ สังกัด สถานที่ เพศ จำนวน รหัส หมายเหตุ
/ – ๒ – …
เหล่า/จำพวก
ตำแหน่งงาน
๑๗ ปริญญาตรีทางการตลาด ผู้จัดการร้านค้าสหกรณ์, นายทหารจัดหาสินค้า ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๒ ๑๑๗๓
๑๘ ปริญญาตรีทางการเกษตร, การจัดการผลิตพืช, พืชศาสตร์, ส่งเสริมการเกษตร นายทหารการกสิกรรม ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๑๑๘๓
๑๙ ปริญญาตรีทางชีวเคมี นายทหารควบคุมมาตรฐาน ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๑๑๙๓
๒๐ ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป นายทหารวิทยาการ, นายทหารวิทยาศาสตร์ ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๒ ๑๒๐๓
๒๑ ปริญญาตรีทางภูมิศาสตร์ นายทหารข่าวอากาศ ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๑๒๑๓
๒๒ ปริญญาตรีทางกายภาพบำบัด นายทหารสันทัดงาน ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๑๒๒๓
๒๓ ปริญญาตรีทางจิตวิทยา, จิตวิทยาคลินิก, จิตวิทยาคลินิกและชุมชน นายทหารสันทัดงาน ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๑๒๓๓
๒๔ ปริญญาตรีทางสาธารณสุขศาสตร์, สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, นายทหารสุขาภิบาล บน.๒ ลพบุรี ช/ญ ๑ ๑๒๔๓
อาชีวอนามัย, อนามัยสิ่งแวดล้อม
๓๕
คุณวุฒิ สังกัด สถานที่ เพศ จำนวน รหัส หมายเหตุ
หมายเหตุ ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ำกว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า
เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีคุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ปฏิบัติตามข้อ ๔.๓
– ๒ –
ตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๖
ลำดับ
ยุบรวม
ยูบรวม
เหล่า/จำพวก
ตำแหน่งงาน
๑๗ ปริญญาตรีทางการตลาด ผู้จัดการร้านค้าสหกรณ์, นายทหารจัดหาสินค้า ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๒ ๑๑๗๓
๑๘ ปริญญาตรีทางการเกษตร, การจัดการผลิตพืช, พืชศาสตร์, ส่งเสริมการเกษตร นายทหารการกสิกรรม ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๑๑๘๓
๑๙ ปริญญาตรีทางชีวเคมี นายทหารควบคุมมาตรฐาน ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๑๑๙๓
๒๐ ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป นายทหารวิทยาการ, นายทหารวิทยาศาสตร์ ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๒ ๑๒๐๓
๒๑ ปริญญาตรีทางภูมิศาสตร์ นายทหารข่าวอากาศ ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๑๒๑๓
๒๒ ปริญญาตรีทางกายภาพบำบัด นายทหารสันทัดงาน ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๑๒๒๓
๒๓ ปริญญาตรีทางจิตวิทยา, จิตวิทยาคลินิก, จิตวิทยาคลินิกและชุมชน นายทหารสันทัดงาน ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๑๒๓๓
๒๔ ปริญญาตรีทางสาธารณสุขศาสตร์, สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, นายทหารสุขาภิบาล บน.๒ ลพบุรี ช/ญ ๑ ๑๒๔๓
อาชีวอนามัย, อนามัยสิ่งแวดล้อม
๓๕
คุณวุฒิ สังกัด สถานที่ เพศ จำนวน รหัส หมายเหตุ
หมายเหตุ ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ำกว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า
เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีคุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ปฏิบัติตามข้อ ๔.๓
– ๒ –
ตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๖
ลำดับ
เหล่า/จำพวก
ตำแหน่งงาน
๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างสำรวจ เจ้าหน้าที่ที่ดิน, เจ้าหน้าที่รังวัด ส่วนกลาง กทม. ช ๒ ๒๐๑๑
๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางการบัญชี เสมียนการเงิน, เจ้าหน้าที่เก็บเงิน, เจ้าหน้าที่โครงการและงบประมาณ, ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑๒ ๒๐๒๓
เจ้าหน้าที่จัดหาสินค้า ชอ. นครสวรรค์ ช/ญ ๑
รร.การบิน นครปฐม ช/ญ ๑
๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางการบัญชี เสมียนงบประมาณ, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล, ส่วนกลาง กทม. ช ๘ ๒๐๓๑
เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร
๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางพณิชยการ (สาขางาน บัญชี, การขาย, เจ้าหน้าที่จัดหา ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๕ ๒๐๔๓
เลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ธุรกิจค้าปลีก)
๕ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางพณิชยการ (สาขางาน บัญชี, การขาย, เจ้าหน้าที่จัดหา ส่วนกลาง กทม. ช ๒ ๒๐๕๑
เลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ธุรกิจค้าปลีก) บน.๔ นครสวรรค์ ช ๑
บน.๒๓ อุดรธานี ช ๑
บน.๔๖ พิษณุโลก ช ๑
รร.การบิน นครปฐม ช ๑
๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางการถ่ายภาพ, การถ่ายภาพและภาพยนตร์, เจ้าหน้าที่การภาพ, เจ้าหน้าที่การภาพ, เจ้าหน้าที่ถ่ายรูป, ส่วนกลาง กทม. ช ๓ ๒๐๖๑
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ หรือสาขาวิชาศิลปกรรม ช่างถ่ายรูปทางอากาศ บน.๔ นครสวรรค์ ช ๓
(สาขางานการออกแบบ, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์, บน.๗ สุราษฎร์ฯ ช ๑
เทคโนโลยีศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก,เทคโนโลยีนิเทศศิลป์) บน.๑ นครราชสีมา ช ๑
๗ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคนิคคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ประเมินค่า,เจ้าหน้าที่กำลังพล, เจ้าหน้าที่ข้อมูลกำลังพล, ส่วนกลาง กทม. ช ๕ ๒๐๗๑
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
๘ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศ, ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๕ ๒๐๘๓
คอมพิวเตอร์กราฟิก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ, บน.๕๖ สงขลา ช/ญ ๑
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๙ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างเครื่องยนต์ไฟฟ้า, ช่างเครื่องปรับอากาศ, ช่างไฟฟ้า รร.การบิน นครปฐม ช ๑ ๒๐๙๑
บน.๕๖ สงขลา ช ๑
บน.๗ สุราษฎร์ฯ ช ๒
/ – ๒ – …
ตำแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๖
ผนวก ข
ลำดับ คุณวุฒิ สังกัด สถานที่ เพศ จำนวน รหัส หมายเหตุ
เหล่า/จำพวก
ตำแหน่งงาน
๑๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางช่างอิเล็กทรอนิกส์, เทคนิคคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง, ช่างซ่อมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา, ส่วนกลาง กทม. ช ๕ ๒๑๐๑
ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์, ช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประกอบ บน.๒ ลพบุรี ช ๑
บน.๒๑ อุบลราชธานี ช ๑
บน.๔ นครสวรรค์ ช ๑
บน.๔๑ เชียงใหม่ ช ๑
บน.๔๖ พิษณุโลก ช ๒
๑๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์กราฟิก, วิจิตรศิลป์, ช่างเขียน, เจ้าหน้าที่สื่อการศึกษา ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๒ ๒๑๑๓
การออกแบบ, เทคโนโลยีนิเทศศิลป์
๑๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง เจ้าหน้าที่การประปา, ช่างเขียน, ช่างอาคาร, ช่างประปา, ช่างโยธา, ส่วนกลาง กทม. ช ๑๑ ๒๑๒๑
เจ้าหน้าที่ช่างโยธา, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน บน.๒ ลพบุรี ช ๑
บน.๔๖ พิษณุโลก ช ๒
บน.๕๖ สงขลา ช ๒
๑๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างสำรวจ เจ้าหน้าที่แผนและกำหนดงาน, เจ้าหน้าที่แบบแผน, ช่างการทาง ส่วนกลาง กทม. ช ๔ ๒๑๓๑
๑๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่เอกสารเทคนิค, ช่างเทคนิค, เจ้าหน้าที่กำหนดงาน, ส่วนกลาง กทม. ช ๔ ๒๑๔๑
เจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องใช้ สพ.ทอ. ลพบุรี ช ๒
๑๕ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างโทรคมนาคม เจ้าหน้าที่สื่อสาร แผนกบริการ กนน.สบ.ทอ. ส่วนกลาง กทม. ช ๑๔ ๒๑๕๑
๑๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางช่างยนต์, ช่างไฟฟ้ากำลัง, เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, เจ้าหน้าที่ซ่อมระบบดับเพลิงและแจ้งเตือน ส่วนกลาง กทม. ช ๓ ๒๑๖๑
ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างโทรคมนาคม
๑๗ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางช่างยนต์, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ พลขับรถ ส่วนกลาง กทม. ช ๔ ๒๑๗๑ – ผ่านการรับราชการ
บน.๒๓ อุดรธานี ช ๑ ทหารกองประจำการ
บน.๔ นครสวรรค์ ช ๕ หรือสำเร็จหลักสูตร
บน.๔๖ พิษณุโลก ช ๑ การฝึกวิชาทหาร
บน.๗ สุราษฎร์ฯ ช ๑ ชั้นปีที่ ๓ และมีใบ
คปอ. อุบลราชธานี ช ๑ อนุญาตขับขี่รถยนต์
สพ.ทอ. ลพบุรี ช ๑ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐
อายุตั้งแต่ ๑๘ – ๒๕ ปี
๑๘ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางช่างยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจการซ่อม ส่วนกลาง กทม. ช ๑ ๒๑๘๑
หมายเหตุ
/ – ๓ – …
สังกัด สถานที่ เพศ จำนวน รหัส
ตำแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๖
– ๒ –
ลำดับ คุณวุฒิ
เหล่า/จำพวก
ตำแหน่งงาน
๑๙ มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย นักดนตรี ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๒๑๙๓ – มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการเล่นซออู้
๒๐ มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย นักดนตรี ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๑ ๒๒๐๓ – มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการเล่นซอด้วง
๒๑ มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย นักดนตรี ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๒ ๒๒๑๓ – มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการเล่นเครื่องหนัง
๒๒ มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย จ่าอากาศแตรเดี่ยวและขลุ่ยผิว ส่วนกลาง กทม. ช ๑ ๒๒๒๑ -ผ่านการรับราชการ
ทหารกองประจำการ
และสำเร็จหลักสูตร
พลสัญญาณแตรเดี่ยว
๒๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์ – คณิต) เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์, เจ้าหน้าที่ทำลายล้างพิษ, ส่วนกลาง กทม. ช ๔ ๒๒๓๑
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
๒๔ มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้บังคับหมู่สูทกรรม, เจ้าหน้าที่พลาธิการ, เจ้าหน้าที่สูทกรรม ส่วนกลาง กทม. ช ๒ ๒๒๔๑ – ผ่านการรับราชการ
บน.๒๑ อุบลราชธานี ช ๑ ทหารกองประจำการ
บน.๗ สุราษฎร์ ช ๑ มาแล้ว
๒๕ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่ภาษา ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๒ ๒๒๕๓ – มีความรู้ทางภาษา
มาเลเซีย, ยาวี, พม่า,
๒๖ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง, เสมียน, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์, ส่วนกลาง กทม. ช/ญ ๘๐ ๒๒๖๓
เจ้าหน้าที่อุปกรณ์การทดสอบ, เจ้าหน้าที่พลาธิการ, เจ้าหน้าที่ บน.๔๑ เชียงใหม่ ช/ญ ๑
วิชาการ, เจ้าหน้าที่ภาษาต่างประเทศและโต้ตอบ, เจ้าหน้าที่พัสดุ,
เจ้าหน้าที่กิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศ, เสมียนสัสดี,
เจ้าหน้าที่กำลังพล, เจ้าหน้าที่ประสานต่างประเทศ,
/ – ๔ – …
– ๓ –
ตำแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๖
ลำดับ คุณวุฒิ สังกัด สถานที่ เพศ จำนวน รหัส หมายเหตุ
เหล่า/จำพวก
ตำแหน่งงาน
๒๗ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่ส่งกำลัง, เจ้าหน้าที่ประสานการส่งกำลังบำรุง, เสมียน, ส่วนกลาง กทม. ช ๕๔ ๒๒๗๑
เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่การข่าว, บน.๑ นครราชสีมา ช ๑
เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน, เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษ, บน.๒ ลพบุรี ช ๒
เจ้าหน้าที่นิรภัย, เจ้าหน้าที่อาชีวสงเคราะห์, เจ้าหน้าที่เกียกกาย, บน.๒๑ อุบลราชธานี ช ๑
เจ้าหน้าที่พลาธิการ, เจ้าหน้าที่คลัง, เจ้าหน้าที่เติมเชื้อเพลิง, บน.๒๓ อุดรธานี ช ๓
เจ้าหน้าที่บัญชีคุมและสถิติ, เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์, บน.๔ นครสวรรค์ ช ๔
เจ้าหน้าที่สโมสร, เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่กำลังพล บน.๔๑ เชียงใหม่ ช ๒
บน.๔๖ พิษณุโลก ช ๓
บน.๕ ประจวบฯ ช ๙
บน.๕๖ สงขลา ช ๓
บน.๗ สุราษฎร์ฯ ช ๑๐
รร.การบิน นครปฐม ช ๕
ชอ. ลพบุรี ช ๒
สพ.ทอ. ลพบุรี ช ๑
คปอ. อุบลราชธานี ช ๑
คปอ. สุราษฎร์ฯ ช ๑
– ๔ –
ตำแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๖
ลำดับ คุณวุฒิ สังกัด สถานที่ เพศ จำนวน รหัส หมายเหตุ
หมายเหตุ ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ำกว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า
เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีคุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ปฏิบัติตามข้อ ๔.๓
รายการ วัน/เวลา สถานที่
๑. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต อังคาร ๑๕ ม.ค. – อังคาร ๕ มี.ค.๕๖ – http://job.rtaf.mi.th
(ทางเดียว) (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) – http://www.person.rtaf.mi.th
๒. สอบภาควิชาการ อาทิตย์ ๗ เม.ย.๕๖ – ม.กรุงเทพ (รังสิต)
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. – ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต)
– มหาวิทยาลัยรังสิต
๓. ประกาศผลสอบรอบแรก พุธ ๑๗ เม.ย. – ศุกร์ ๑๙ เม.ย.๕๖ – พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. – รายงานตัวที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
รับเอกสารสอบรอบสอง (เว้นวันหยุดราชการ) – http://www.person.rtaf.mi.th/ และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙
๔. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จันทร์ ๒๒ เม.ย. – พฤหัสบดี ๒๕ เม.ย.๕๖ – สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์),
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. – อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ
(สนามกีฬาจันทรุเบกษา)
๕. ทดสอบภาคปฏิบัติ จันทร์ ๒๒ เม.ย.๕๖ หัวหน้าสายวิทยาการเป็นผู้กำหนด
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. และแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัวรอบแรก
๖. สอบสัมภาษณ์ พุธ ๒๔ เม.ย. – พุธ ๘ พ.ค.๕๖ – โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด,
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. – โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง,
(เว้นวันหยุดราชการ) – ศูนย์ภาษากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๗. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย พุธ ๑๕ พ.ค. – ศุกร์ ๑๗ พ.ค.๕๖ – พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. – รายงานตัวที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
รับสัญญา และ รปภ.๑ (เว้นวันหยุดราชการ) – http://www.person.rtaf.mi.th/ และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙
๘. ตรวจร่างกายและพิมพ์ลาย ศุกร์ ๑๗ พ.ค. – พุธ ๒๒ พ.ค.๕๖ – กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
นิ้วมือ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ตรวจร่างกาย – พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. พิมพ์ลายนิ้วมือ
(เว้นวันหยุดราชการ)
๙. ทดสอบความถนัดบุคคล พฤหัสบดี ๒๓ พ.ค.๕๖ – ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต)
และวิภาววิสัย เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
๑๐. ส่งและตรวจสัญญา จันทร์ ๒๗ พ.ค. – ศุกร์ ๓๑ พ.ค.๕๖ – พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
พร้อม รปภ.๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
ผนวก ค
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ)
ผนวก ง การสอบคัดเลือกและวิชาที่จะสอบ
การสอบรอบแรก
แบ่งออกเป็นการสอบพื้นฐานความรู้ทั่วไปของผู้ที่จะเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรหรือ
ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ตามตำแหน่งที่สมัครสอบ) และความรู้พื้นฐานตามคุณวุฒิตามตำแหน่งที่สมัครสอบ
๑. ผู้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท) และ
ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๕๐ ข้อ
(๑๕๐ คะแนน) ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที สอบวิชาดังนี้
๑.๑ พื้นฐานความรู้ทั่วไป ปรนัย ๖๐ ข้อ (๖๐ คะแนน) มีขอบเขตควบคุมในเรื่องดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ คณิตศาสตร์
๑.๑.๒ ภาษาไทย
๑.๑.๓ ภาษาอังกฤษ
๑.๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๑.๑.๕ ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
๑.๒ ความรู้พื้นฐานตามคุณวุฒิตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ๙๐ ข้อ (๙๐ คะแนน)
๒. ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนายทหารพระธรรมนูญ ความรู้พื้นฐานตามคุณวุฒิ ใช้ข้อสอบแบบปรนัย
๔ ตัวเลือก โดยมีขอบเขตวิชาที่สอบดังนี้
๒.๑ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๒.๒ กฎหมายอาญา
๒.๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
๒.๔ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๒.๕ พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘
๒.๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
๒.๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
๒.๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๒.๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒
๓. ผู้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย) โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๕๐ ข้อ (๑๕๐ คะแนน) ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
สอบเฉพาะ วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ตามข้อ ๑.๑
…………………………………….
การดันพื้น การลุกนั่ง การวิ่ง ๒.๔ กม.
(จำนวนครั้ง/นาที) (จำนวนครั้ง/นาที) (นาที)
๑๘ – ๒๙ ๓๐ ครั้งขึ้นไป ๓๒ ครั้งขึ้นไป ไม่เกิน ๑๔ นาที
๓๐ – ๓๙ ๒๕ ครั้งขึ้นไป ๒๙ ครั้งขึ้นไป ไม่เกิน ๑๖ นาที
๑๘ – ๒๙ ๑๗ ครั้งขึ้นไป ๒๕ ครั้งขึ้นไป ไม่เกิน ๒๐ นาที
๓๐ – ๓๙ ๑๗ ครั้งขึ้นไป ๑๗ ครั้งขึ้นไป ไม่เกิน ๒๑ นาที
หญิง
ผนวก จ
เกณฑ์ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
เพศ อายุ
ชาย
ผนวก ฉ
(แบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่มเฉพาะสังกัดกองทัพอากาศ)
ที่……/๕๖ ส่วนราชการ…………………
………………………………
………………………………
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า…………(ชื่อ…สกุล……ผู้ขอหนังสือรับรอง ฯ)…..………….
เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการสังกัด………………(หน่วยที่เป็นทหารกองประจำการ)…………….
ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ เมื่อ……………………………
๑. รับราชการในกองประจำการตามปกติ
๖ เดือน ตั้งแต่ ………….…………ถึง………………………..
๑ ปี ตั้งแต่ ……………….……ถึง………………………..
๑ ปี ๖ เดือน ตั้งแต่ ……………..……..ถึง………………………..
๒ ปี ตั้งแต่ ……………..……..ถึง………………………..
๒. สมัครอยู่รับราชการต่อคราวละ ๑ ปี
ไม่เคยสมัครอยู่รับราชการต่อ
สมัครอยู่รับราชการต่อรวม…………….ปี ตั้งแต่…………….ถึง…………..
๓. ได้รับคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการดีเด่น
ไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการดีเด่น
ได้รับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการดีเด่น ประจำปี………………….
ให้ไว้ ณ วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……….
(ลงชื่อ)………………………………………..
(..… พิมพ์ชื่อเต็ม.…..)
(ตำแหน่ง)……………………………..
ผนวก ช
(แบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่มเฉพาะสังกัดกองทัพอากาศ)
ที่……./๕๖ ส่วนราชการ…………………
……………………………………
……………………………………
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า…………(ชื่อ…สกุล……ผู้ขอหนังสือรับรอง ฯ)………….………….
เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการสังกัด…(หน่วยที่เป็นทหารกองประจำการ)…เมื่อ…………………….…..
ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ เมื่อ……………………………
ระหว่างรับราชการกองประจำการ
ไม่เคยสมัครใจอยู่รับราชการต่อ
สมัครใจอยู่รับราชการต่อ รวม……ปี ตั้งแต่……………….ถึง………………..
ให้ไว้ ณ วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……….
(ลงชื่อ)………………………………………..
(..… พิมพ์ชื่อเต็ม.…..)
(ตำแหน่ง)……………………………..
(หนังสือรับรองฉบับนี้ ให้ใช้ในการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มได้จนกว่าจะหมดสิทธิในการสมัครสอบ)
กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๒ โรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามมาตรา ๔๑
คือ
(๑) โรคหรือความผิดปกติของตา
(ก) ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยัง
อยู่ในระดับต่ำกว่า ๓/๖๐ หรือลานสานตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา
(ข) สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ใน
ระดับ ๖/๒๔ หรือต่ำว่าทั้งสองข้าง
(ค) สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ทั้ง
สองข้าง
(ง) ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)
(จ) ต้อหิน (Glaucoma)
(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy)
(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง
(๒) โรคหรือความผิดปกติของหู
(ก) หูหนวกทั้งสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐-๒,๐๐๐ รอบต่อ
วินาทีหรือเกินกว่า ๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง
(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง
(ค) เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง
(๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด
(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
(ข) ลิ้นหัวใจพิการ
(ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
(ง) โรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจ
เป็นอันตราย
(จ) หลอดเลือด …
ผนวก ซ – ๑
– ๒ –
(จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
(ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย
(๔) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย
(ข) ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย
(๕) โรคของระบบหายใจ
(ก) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases)
(ข) โรคหลอดลมพอง (Bronchiectasis)
(ค) โรคหืด (Asthma)
(ง) โรคของระบบหายใจที่ทำให้สมรรถภาพปอดลดลงอย่างถาวรจน Forced Expiratory
Volume in One Second ต่ำกว่า ๒ ลิตร หรือ Forced Vital Capacity ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของค่าปกติ
(๖) โรคของระบบปัสสาวะ
(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง
(ข) กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
(ค) ไตวายเรื้อรัง
(ง) ไตพองเป็นถุงน้ำแต่กำเนิด (Polycystic Kidney)
(๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
(ก) ข้ออักเสบเรื้อรังจนกระดูกเปลี่ยนรูป
(ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ ดังต่อไปนี้
๑. แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วนหรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่
ที่สุดแล้วก็ยังใช้การไม่ได้
๒. นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๓. นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว
๔. นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือ
พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๕. นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๖. นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือ
พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗. นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือ
พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๘. นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้วหรือ
พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(ง) กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งที่อชนิดถาวร
(จ) กล้ามเนื้อ …
– ๓ –
(จ) กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะ
ส่วนหนึ่งส่วนใดใช้การไม่ได้
(๘) โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัน
(ก) ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวร
(ข) ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวร
(ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร
(ง) เบาหวาน
(จ) ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index)
ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหาร ดุลย์สารน้ำ อี
เล็กโทรลัยท์และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย
(๙) โรคติดเชื้อ
(ก) โรคเรื้อน
(ข) โรคเท้าช้าง
(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
(๑๐) โรคทางประสาทวิทยา
(ก) จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๖๙ หรือต่ำกว่านั้น
(ข) ใบ้(Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษาหรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง(Aphasia)ชนิดถาวร
(ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทำให้มีอาการชัก(Seizures) อย่างถาวร
(ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท้า ชนิดถาวร
(จ) สมองเสื่อม(Dementia)
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทำให้เกิดความผิดปกติอย่างมาก
ในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร
(ช) กล้ามเนื้อหมดกำลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)
(๑๑) โรคทางจิตเวช
(ก) โรคจิตหรือโรคที่ทำให้จิตผิดปกติอย่างรุนแรงและถาวร
(๑๒) โรคอื่น ๆ
(ก) กระเทย (Hermaphrodism)
(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
(ค) โรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดร้ายแรง (Chronic Active Hepatitis)
(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)
(จ) คนเผือก (Albino)
(ฉ) โรงลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
(ช) กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)
(ซ) รูปวิปริต …
– ๔ –
(ซ) รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่
(๑) จมูกโหว่
(๒) เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เสนาะ เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(สำเนา)
ระเบียบกองทัพอากาศ
ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการ
เป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ
พ.ศ.๒๕๑๘
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการ
เป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์
ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘”
ข้อ ๒ ลักษณะโรคและความพิการที่ไม่สามารถรับราชการในกองทัพอากาศ คือ
๒.๑ โรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงออกตามความใน
มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒.๒ โรคความดันโลหิตสูง วัดท่านั่ง สูงกว่าเกณฑ์ดังนี้
๒.๒.๑ อายุ ๓๕ ปี ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๒.๒.๒ อายุ ๒๕ – ๔๕ ปี ๑๕๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๒.๒.๓ อายุเกิน ๔๕ ปีขึ้นไป ๑๕๕/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๒.๓ โรคเบาหวาน
๒.๔ โรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๕ โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๒.๖ โรคหรือความพิการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้ว ซึ่งเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
เห็นว่าไม่สามารถรับราชการได้
ข้อ ๓ ให้เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ ๔ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๘
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก ก. เดชะตุงคะ
(กมล เดชะตุงคะ)
รักษาราชการ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผนวก ซ – ๒

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

เว็บไซต์รับสมัครสอบ คลิกที่นี่

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments