คุรุสภา เปิดรับสมัครทดสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (11-31 ม.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์
คุรุสภา
คุรุสภา

คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบ ครู 9 มาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (11-31 ม.ค. 2556)

เปิดรับสมัครวันที่ 11 มกราคมนี้ เป็นวันแรกนะครับ สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบสายครูแต่มีหัวใจครู และวิธีการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เพื่อใช้ในการสมัครสอบครู และก้าวสู่การครอบครองใบประกอบวิชาชีพครู เมื่อผ่านการปฏิบัติการสอนครบ 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องสอบให้ผ่านครบทั้ง 9 มาตรฐานวิชาชีพก่อนนะครับ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 11

คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 สำหรับชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและสาขาอื่นๆ ที่ประสงค์จะขอรับการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด โดยการทดสอบตามกำหนดการ ดังนี้

7-10 ม.ค. 2556 ประกาศรับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา หรือ คลิกที่นี่

11-30 ม.ค. 2556 รับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 ผ่านระบบทดสอบออนไลน์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศผ่านเว็บไซต์คุรุสภา หรือ คลิกที่นี่

4-6 พ.ค. 2556 ดำเนินการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 11 ทั้งชาวไทย และต่างประเทศพร้อมกัน ณ ศูนย์ทดสอบส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

กรกฎาคม 2556 ประกาศผลการทดสอบควมรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้ง 9 มาตรฐาน วันเวลาที่เปิดรับสมัคร สมัคร สอบ 9 มาตรฐาน 255611 11-31 มค 2556 สมัครสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู 2556
การรับสมัคร สมัคร สอบ 9 มาตรฐาน 2556 คุรุสภารับสมัครทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา สมัครสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู 2556

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง รับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑
—————————————มาตรฐาน 2556] คุรุสภารับสมัครทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา  สมัครสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู 2556
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา สำหรับผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพครูที่มีมาตรฐานความรู้ไม่ตรงตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครทดสอบ
๑.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
๑.๒ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
๑.๓ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ (ข) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้
๑.๓.๑ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๑.๓.๒ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๑.๓.๓ เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งวิชาชีพ
๒. มาตรฐานความรู้ที่เปิดทดสอบ ประกอบด้วยมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่กำหนดในข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้สมัครทดสอบสามารถเลือกทดสอบ
ความรู้ในมาตรฐานต่างๆ ดังนี้
๒.๑ ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
๒.๒ การพัฒนาหลักสูตร
๒.๓ การจัดการเรียนรู้
๒.๔ จิตวิทยาสำหรับครู
๒.๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.๖ การบริหารจัดการในห้องเรียน
๒.๗ การวิจัยทางการศึกษา
๒.๘ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๒.๙ ความเป็นครู
– ๒ –
๓. การรับสมัครทดสอบ
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครทดสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยใช้ Internet Explorer Browser ในการเข้าระบบรับสมัครทดสอบออนไลน์ และดำเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
๓.๑.๑ เปิดเว็บไซต์ http://upload.ksp.or.th/ksptest/index_th.php เพื่อเข้าระบบ
รับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑ จากนั้นให้ผู้สมัครทดสอบคลิ้ก “ใบสมัคร
ออนไลน์”
๓.๑.๒ กรอกข้อความในขั้นตอนที่ ๑ ให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อจากนั้นระบบจะนำ
ผู้สมัครทดสอบเข้าสู่ขั้นตอนที่ ๒ ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครทดสอบ ซึ่งในขั้นตอนนี้ท่านจะต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล หากพบว่ามีข้อมูลส่วนใดผิดพลาด ท่านสามารถแก้ไขโดยการคลิ้ก “แก้ไข” และเมื่อมั่นใจแล้วว่า
ข้อมูลของท่านถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงคลิ้ก “ส่งใบสมัคร” เพื่อส่งใบสมัครทดสอบ
ข้อควรระวังในการกรอกข้อมูลของผู้สมัครทดสอบ
(๑) การสมัครทดสอบสามารถดำเนินการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
(๒) ผู้สมัครทดสอบที่ได้ส่งใบสมัครทดสอบ โดยการคลิ้ก“ส่งใบสมัคร” เรียบร้อยแล้ว
จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ในการสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑ ได้ ดังนั้น
ผู้สมัครทดสอบจะต้องระมัดระวังในการกรอกข้อมูลของผู้สมัครทดสอบทุกรายการให้ถูกต้องครบถ้วน
๓.๑.๓ ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบผ่านเคาน์เตอร์
บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ ต่อจากนั้นให้ผู้สมัครทดสอบพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครทดสอบความรู้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑ และแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบลงในกระดาษ
ขนาด A๔ จำนวน ๒ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อ
บันทึกข้อมูล เช่น Diskette CD เป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของ
คุรุสภา ครั้งที่ ๑๑ และแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครทดสอบสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑ และแบบฟอร์มการชำระ
เงินค่าธรรมเนียมการทดสอบได้อีกครั้ง ในหัวข้อ “ค้นหาใบสมัคร” แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ในการสมัคร
ทดสอบได้
๓.๑.๔ นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ภายในวันเวลาทำการ
ของธนาคาร หลังจากที่ธนาคารออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้สมัครทดสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครทดสอบตรวจสอบ
ความถูกต้องของชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวสอบ เลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนเงินค่าธรรมเนียม และ
ชื่อบัญชีที่ธนาคารจะนำเงินเข้าตามรหัส Company Code ๙๒๑๐ สนง. เลขาธิการคุรุสภา (ทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพครูไทย) หากพบว่ามีข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในทันที
๓.๑.๕ การรับสมัครทดสอบ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการทดสอบความรู้
ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑ เรียบร้อยแล้ว สมัคร สอบ 9 ประกาศคุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ๓ –
๓.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครทดสอบ ประกอบด้วย
๓.๒.๑ ค่าธรรมเนียมการทดสอบ มาตรฐานละ ๓๐๐ บาท
๓.๒.๒ ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาทต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการสมัครทดสอบจะไม่จ่ายคืนให้ผู้สมัครทดสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
รวมทั้งการเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ วันเวลาทดสอบ สถานที่สอบ เว้นแต่จะมีการยกเลิก
การทดสอบความรู้ครั้งนี้ทั้งหมด
๓.๓ เงื่อนไขการสมัครทดสอบ
๓.๓.๑ ผู้สมัครทดสอบ สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ต่อการเปิดรับสมัครทดสอบความรู้
ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาหนึ่งครั้ง
๓.๓.๒ ผู้สมัครทดสอบ เมื่อเลือกมาตรฐานความรู้ที่จะทดสอบและศูนย์สอบแล้ว
จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓.๓.๓ ผู้สมัครทดสอบ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้สมัครทดสอบในข้อ ๑ และต้อง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครทดสอบความรู้ คือวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๓.๓.๔ การสมัครทดสอบความรู้ตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔
และ พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๓.๓.๕ ผู้สมัครทดสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครทดสอบความรู้และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครทดสอบนำมายื่น
ในภายหลังไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครทดสอบความรู้ฯ กรรมการคุรุสภา จะถือว่าผู้สมัครทดสอบ
ความรู้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครทดสอบความรู้ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
– ๔ –
๔. วัน เวลา และสถานที่ทดสอบ
วัน เดือน ปี ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐
๑๑.๐๐

๑๓.๐๐
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐
เสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ภาษาและเทคโนโลยี
สำหรับครู
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้
อาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จิตวิทยาสำหรับครู การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
การบริหารจัดการใน
ห้องเรียน
จันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ การวิจัยทางการศึกษา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
ความเป็นครู
สถานที่ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบ
คุรุสภาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา วัน เวลา และ
สถานที่สอบให้ผู้สมัครทดสอบทราบทาง http://www.ksp.or.th ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๖. หลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าทดสอบความรู้
ผู้มีสิทธิทดสอบต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อใช้ในการแสดงตนก่อนเข้าทดสอบ ดังนี้
๖.๑ ใบสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑ ที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต
ติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว และลงลายมือชื่อของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
๖.๒ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันทดสอบ และหลักฐานการเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
กรณีไม่ได้เตรียมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.๒ กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑ โดยเด็ดขาด
๗. เกณฑ์การตัดสินผลการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
มาตรฐานความรู้ที่ผ่านเกณฑ์ แต่ละมาตรฐานต้องสอบได้ผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
มัคร สอบ 9 มาตรฐาน 2556] คุรุสภารับสมัครทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 11-31 มค 2556 สมัครสอบ 9 มาตรฐานสวิชาชีพครู 2556
– ๕ –
๘. การออกหลักฐานการผ่านการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จะได้รับวุฒิบัตรเป็นหลักฐานการรับรอง
ความรู้ตามมาตรฐานที่ผ่านการรับรองแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(นายดิเรก พรสีมา)
ประธานกรรมการคุรุสภา
ดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11

เว็บไซต์คุรุสภา คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments