Categories
ประกาศผลสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ก.พ.ประกาศผลสอบภาคก.ก.พ.2561,ผ่าน18,007ราย

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ก.พ.

ก.พ.

ลิงค์: https://ehenx.com/819/ หรือ
เรื่อง: ประกาศผลสอบภาคก.ก.พ.2561,ผ่าน18,007ราย

ฝากประชาสัมพันธ์


สำนักงาน ก.พ. ประกาศผลสอบ ภาค ก. ก.พ. 2561

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าานการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนไปแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประมวลผลการสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านาการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 18,007 ราย โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ แยกตามศูนย์สอบ ระดับวุฒิการศึกษา วันที่สอบ และรอบที่สอบ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ได้ทราบว่า

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
 2. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนำไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้
 3. หนังสือรับรองนี้สามารถใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการต่างๆ ในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครของส่วนราชการนั้นกำหนดว่าคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยมีหนังสือรับรองฉบับนี้จะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อผู้สอบผ่านาการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และต้องสำเร็จการศึกษาตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
 4. ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th และ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อม password เพื่อยืนยันสถานะผู้สอบผ่านได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
 5. เมื่อส่วนราชการใดประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ให้ผู้ที่สอบผ่านซึ่งมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครไปยื่นใบสมัครสอบ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือรับรองผลการสอบผ่านาฯ ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ตามข้อ 4 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ไปแสดงต่อส่วนราชการนั้นๆ
 6. สำนักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ให้ตาม ชื่อ-นามสกุล ที่ผู้สมัครสอบบันทึกข้อมูลการสมัครสอบไว้เดิม หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หลังการสมัครสอบให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมกับหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน เพื่อยื่นสมัครสอบที่ส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบได้
 7. หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
 8. ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อ
  1. เลขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่นาการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ตรงกับเลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
  2. ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments