Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2561 รวม 6 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/44756/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์,ช่างทั่วไป,เจ้าพนักงานล่ามแปลและธุรการ,เจ้าหน้าที่งานบ้านพักอาคารอิสระ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 มิ.ย. – 29 มิ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองบัญชาการตำรวจสันติบาล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


ชื่อตำแหน่ง :ช่างทั่วไป

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานล่ามแปลและธุรการ

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานบ้านพักอาคารอิสระ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี, ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างยนต์

ช่างทั่วไป

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปี, ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างยนต์
-มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
-ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทศสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
-ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ
-ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

เจ้าพนักงานล่ามแปลและธุรการ

-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านภาษาอังกฤษ
-ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จากสถาบันที่มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทางด้านภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โดยมีระดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม ดังนี้
TOEIC (Listening and Reading Test) คะแนนเต็ม 990 ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 594 คะแนน
TOEFL IBT คะแนนเต็ม 120 ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 72 คะแนน
CU-TEP คะแนนเต็ม 120 ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 72 คะแนน
IELTS คะแนนเต็ม 9 ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 5.4 คะแนน
-มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานการใช้ภาษาอังกฤษ การแปลเอกสาร การสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
-มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
-ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทศสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
-ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ
-ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

เจ้าหน้าที่งานบ้านพักอาคารอิสระ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมการปฏิบัติงานเบื้องต้น เช่น Microsoft word, Excel
-มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหรือหนังสือราชการก่อนนำเสนอผู้บริหาร
-มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
-ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทศสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
-ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ
-ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น เกี่ยวกับการตรวจสภาพและดูแล รักษายานยนต์ทุกประเภท รวมทั้งการตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ประสานงานกับหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่างทั่วไป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น เกี่ยวกับการตรวจสภาพและดูแล รักษายานยนต์ทุกประเภท รวมทั้งการตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ประสานงานกับหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าพนักงานล่ามแปลและธุรการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ งานแปล งานพิมพ์เอกสาร งานประสานติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างประเทศต่างๆ และการดำเนินงานทางธุรการ งานนโยบายต่างๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

เจ้าหน้าที่งานบ้านพักอาคารอิสระ

ปฏิบัติงานธุรการ งานพัสดุ งานควบคุมอาคารบ้านพัก งานตรวจสอบอาคารบ้านพักและบริเวณบ้านพัก งานเก็บค่าน้ำประปาและค่าบำรุง จัดทำทะเบียนผู้พักอาศัยและงานตรวจสอบทะเบียนเบื้องต้น งานรวบรวมบ้านพักเพื่อจัดสรรและงานจัดสรรบ้านพัก งานดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งช่างทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานแต่งตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า

ช่างทั่วไป

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ในตำแหน่งช่างทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานแต่งตั้งประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า

เจ้าพนักงานล่ามแปลและธุรการ

– Listening – Reading – Structure

เจ้าหน้าที่งานบ้านพักอาคารอิสระ

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ้านพักอาคารอิสระ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

– ความรู้ความสามารถทั่วไป

– กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการและการปฏิบัติราชการทั่วไป

– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

– ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 5 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

 

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานกำลังพล ชั้น 3 อาคาร 6 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร10330 ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 – 29 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022051824

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 4 ก.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments