Categories
รายงานพิเศษ

สำนักงานศาลยุติธรรม เตรียมเปิดรับสมัครเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม

ลิงค์: https://iqepi.com/44686/ หรือ
เรื่อง: เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ

ฝากประชาสัมพันธ์


เตรียมสอบสำนักงานศาลยุติธรรม

ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2561

ในการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผลการประชุมอนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ให้เรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการตามลำดับที่ในบัญชีมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการได้ หากผู้สอบแข่งขันได้รายใดไม่ประสงค์จะเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ยังคงมีสิทธิในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการตามเดิม ซึ่งหากสำนักงานศาลยุติธรรมเผยแพร่ประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง..โปรดติดตามตอนต่อไป

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
ค่าตอบแทน 15,000 – 16,500 บาท
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
ค่าตอบแทน 15,000 – 16,500 บาท
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(ข้อมูลจากประกาศรับสมัครสอบปีก่อนๆ โปรดติดตามประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางอาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม ทางศิลปศาสตร์ หรือ
 2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒิระดับปริญญาตรีอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (ตามมติ ก.ศ. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559)

นิติกรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

https://actcorner.com/?p=40284

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการมีลักษณะงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วินิจฉัย วิจัย พัฒนามาตรฐานในงานธุรการคดีและงานธุรการทั่วไป การตัดสินใจอยู่ภายใต้การกำกับแนะนำ และตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ด้านการปฏิบัติการ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบบรรดาคำฟ้อง คำคู่ความ สำนวนความและเอกสารหมายและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการคดีตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีล้มละลาย คดีเยาวชนและครอบครัว คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และคดีพิเศษอื่นๆ ตั้งแต่การรับจนคดีถึงที่สุด เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณามีคำสั่งและการพิจารณาคำพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  2. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการในงานธุรการทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานบริหารงบประมาณ งานติดตามประเมินผล งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานสารนิเทศ งานเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประชุมและสัมมนา งานต่างประเทศ งานเลขานุการนักบริหาร และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  3. เตรียมความพร้อมก่อนการพิจารณาพิพากษาคดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์นัดความและศูนย์ประสานงานพยาน การจัดทำแผนที่พิพาทและเดินเผชิญสืบ เพื่อสนับสนุนให้การสืบพยานและการพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  4. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ประกอบการวางระบบ พัฒนาระบบ พัฒนามาตรฐาน แผนงาน โครงการ ในระบบงานธุรการคดีทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีล้มละลาย คดีเยาวชนและครอบครัว คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และคดีพิเศษอื่นๆ และในระบบงานธุรการทั่วไป อาทิ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานบริหารงบประมาณ งานติดตามประเมินผล งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานสารนิเทศ งานเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประชุมและสัมมนา งานต่างประเทศ งานเลขานุการนักบริหาร และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
 2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานในความรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
 3. ด้านการประสานงาน
  1. ประานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานธุรการคดีหรืองานธุรการทั่วไปที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  2. ประสานงานกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกในกระบวนการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  3. ประสานงานเกี่ยวกับงานล่าม นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผู้พิพากษาสมทบ เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 4. ด้านการบริการ
  1. ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบข้อคำถามในเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชนข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น การปฏิบัติตัวเมื่อมาติดต่อราชการศาลยุติธรรม และกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  2. ช่วยค้นคว้าตัวบทกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา ข้อมูลทางวิชาการกฎหมาย ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  3. ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

นิติกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏฺบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการมีลักษณะงาน เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วินิจฉัย วิจัย พัฒนามาตรฐานงานทางกฎหมาย งานนิติการ การตัดสินใจอยู่ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ด้านการปฏิบัติการ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องของความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานสรุปความเห็นจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  2. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางเลือก การอนุญาโตตุลาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานสรุปความเห็น จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินการ และการพัฒนางานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางเลือก การอนุญาโตตุลาการ เพื่อเป็นทางเลือกในการยุติความขัดแย้งได้ตามวัตถุประสงค์ และสร้างความเชื่อถือ และเชื่อมั่นต่อประชาชน
  3. ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการในด้านความตกลง และกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศทั้งทางแพ่ง และอาญา ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้สนับสนุนให้การดำเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายสนธิสัญญา กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีลักษณะเฉพาะด้านของสำนักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  4. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการศาลยุติธรรม ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานสรุปความเห็น จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  5. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับงานบังคับคดี และสืบทรัพย์นายประกัน ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย และบรรลุผลสำเร็จไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  6. ตรวจสอบ และให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการยกร่าง แก้ไขนิติกรรมสัญญาและข้อตกลงในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสำนักงานศาลยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
  7. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ดำเนินการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในคดีที่สำนักงานศาลยุติธรรม หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดซึ่งปฏิบัติราชการแทนหน่วยงานเป็นความเพื่อช่วยแก้ต่าง และรักษาประโยชน์ของทางราชการ
  8. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัยของศาลฎีกาตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การจัดทำย่อคำพิพากษาศาลฎีกา คำสั่ง และคำวินิจฉัยบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  9. ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลกฎหมายและข้อมูลวิชาการทางกฎหมายในด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ประกอบการจัดทำหนังสือ ตำรา คู่มือ และสื่อสารสนเทศอื่นทางกฎหมาย และวิชาการกฎหมายของศาลยุติธรรม
  10. เสนอความเห็นทางกฎหมายแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
  11. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลกฎหมาย หรือข้อมูลทางวิชาการกฎหมายในสาขาต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และในต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินการพัฒนากฎหมาย
 2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานในความรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม
 3. ด้านการประสานงาน
  1. ประสานงานกับหน่วยงานภายในหน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามทีไ่ด้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็ฯประโยชน์ในการดำเนินงานทางกฎหมายและคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  2. ประสานงานกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกองค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในด้านการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 4. ด้านการบริการ
  1. ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบข้อคำถามในเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น การปฏิบัติตัวเมื่อมาติดต่อราชการศาลยุติธรรม และกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  2. ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบข้อคำถามในเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีในข้อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินการของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
  3. ให้บริการเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลง และคำคู่ความ การขอปล่อยตัวชั่วคราว การจัดทำสัญญาค้ำประกันและสัญญาชั้นทุเลาการบังคับคดี รวมทั้งหใ้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่ประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวก แะลสนับสนุนให้การดำเนินการเป็นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  4. จัดทำสื่อประกบอการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ทางกฎหมาย เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ให้แก่ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
  5. ค้นคว้าข้อกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา จัดเตรียมเอสการข้อมูลทางกฎหมาย เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  6. ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

วิชาที่สอบ

(ข้อมูลจากประกาศรับสมัครสอบปีก่อนๆ โปรดติดตามประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง)

ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 200 คะแนน

กรณีผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานศาลยุติธรรม ในระดับปริญญาตรี หรือของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือในระดับที่สูงกว่าแล้ว ไม่ต้องสอบในภาคนี้อีก

จากประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปี 2560 หากสอบผ่านภาค ก. ก.พ. หรือภาค ก. ศาลยุติธรรม ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ไม่ต้องสอบภาค ก. ในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมอีก กรณีไม่มีใบรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก. ก.พ. หรือ สำนักงานศาลยุติธรรม หากสอบผ่านจะได้รับใบรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. สำนักงานศาลยุติธรรม ใช้เป็นหลักฐานสำหรับการสอบ ภาค ข. ข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรม ในการสอบครั้งต่อไป โดยไม่ต้องสอบภาค ก. อีกตลอดชีวิต (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับภาค ก. ศาลยุติธรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  4. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
  5. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 2. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปและงานธุรการทั่วไป และงานธุรการคดีของศาลยุติธรรม
 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม

นิติกรปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  4. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
  5. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งนิติกร

 

(ข้อมูลจากประกาศรับสมัครสอบปีก่อนๆ โปรดติดตามประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางอาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม ทางศิลปศาสตร์ หรือ
 2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒิระดับปริญญาตรีอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (ตามมติ ก.ศ. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559)

นิติกรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการมีลักษณะงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วินิจฉัย วิจัย พัฒนามาตรฐานในงานธุรการคดีและงานธุรการทั่วไป การตัดสินใจอยู่ภายใต้การกำกับแนะนำ และตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ด้านการปฏิบัติการ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบบรรดาคำฟ้อง คำคู่ความ สำนวนความและเอกสารหมายและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการคดีตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีล้มละลาย คดีเยาวชนและครอบครัว คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และคดีพิเศษอื่นๆ ตั้งแต่การรับจนคดีถึงที่สุด เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณามีคำสั่งและการพิจารณาคำพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  2. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการในงานธุรการทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานบริหารงบประมาณ งานติดตามประเมินผล งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานสารนิเทศ งานเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประชุมและสัมมนา งานต่างประเทศ งานเลขานุการนักบริหาร และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  3. เตรียมความพร้อมก่อนการพิจารณาพิพากษาคดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์นัดความและศูนย์ประสานงานพยาน การจัดทำแผนที่พิพาทและเดินเผชิญสืบ เพื่อสนับสนุนให้การสืบพยานและการพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  4. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ประกอบการวางระบบ พัฒนาระบบ พัฒนามาตรฐาน แผนงาน โครงการ ในระบบงานธุรการคดีทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีล้มละลาย คดีเยาวชนและครอบครัว คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และคดีพิเศษอื่นๆ และในระบบงานธุรการทั่วไป อาทิ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานบริหารงบประมาณ งานติดตามประเมินผล งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานสารนิเทศ งานเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประชุมและสัมมนา งานต่างประเทศ งานเลขานุการนักบริหาร และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
 2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานในความรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
 3. ด้านการประสานงาน
  1. ประานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานธุรการคดีหรืองานธุรการทั่วไปที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  2. ประสานงานกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกในกระบวนการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  3. ประสานงานเกี่ยวกับงานล่าม นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผู้พิพากษาสมทบ เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 4. ด้านการบริการ
  1. ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบข้อคำถามในเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชนข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น การปฏิบัติตัวเมื่อมาติดต่อราชการศาลยุติธรรม และกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  2. ช่วยค้นคว้าตัวบทกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา ข้อมูลทางวิชาการกฎหมาย ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  3. ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

นิติกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏฺบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการมีลักษณะงาน เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วินิจฉัย วิจัย พัฒนามาตรฐานงานทางกฎหมาย งานนิติการ การตัดสินใจอยู่ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ด้านการปฏิบัติการ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องของความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานสรุปความเห็นจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  2. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางเลือก การอนุญาโตตุลาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานสรุปความเห็น จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินการ และการพัฒนางานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางเลือก การอนุญาโตตุลาการ เพื่อเป็นทางเลือกในการยุติความขัดแย้งได้ตามวัตถุประสงค์ และสร้างความเชื่อถือ และเชื่อมั่นต่อประชาชน
  3. ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการในด้านความตกลง และกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศทั้งทางแพ่ง และอาญา ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้สนับสนุนให้การดำเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายสนธิสัญญา กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีลักษณะเฉพาะด้านของสำนักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  4. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการศาลยุติธรรม ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานสรุปความเห็น จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  5. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับงานบังคับคดี และสืบทรัพย์นายประกัน ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย และบรรลุผลสำเร็จไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  6. ตรวจสอบ และให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการยกร่าง แก้ไขนิติกรรมสัญญาและข้อตกลงในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสำนักงานศาลยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
  7. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ดำเนินการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในคดีที่สำนักงานศาลยุติธรรม หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดซึ่งปฏิบัติราชการแทนหน่วยงานเป็นความเพื่อช่วยแก้ต่าง และรักษาประโยชน์ของทางราชการ
  8. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัยของศาลฎีกาตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การจัดทำย่อคำพิพากษาศาลฎีกา คำสั่ง และคำวินิจฉัยบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  9. ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลกฎหมายและข้อมูลวิชาการทางกฎหมายในด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ประกอบการจัดทำหนังสือ ตำรา คู่มือ และสื่อสารสนเทศอื่นทางกฎหมาย และวิชาการกฎหมายของศาลยุติธรรม
  10. เสนอความเห็นทางกฎหมายแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
  11. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลกฎหมาย หรือข้อมูลทางวิชาการกฎหมายในสาขาต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และในต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินการพัฒนากฎหมาย
 2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานในความรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม
 3. ด้านการประสานงาน
  1. ประสานงานกับหน่วยงานภายในหน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามทีไ่ด้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็ฯประโยชน์ในการดำเนินงานทางกฎหมายและคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  2. ประสานงานกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกองค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในด้านการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 4. ด้านการบริการ
  1. ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบข้อคำถามในเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น การปฏิบัติตัวเมื่อมาติดต่อราชการศาลยุติธรรม และกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  2. ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบข้อคำถามในเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีในข้อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินการของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
  3. ให้บริการเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลง และคำคู่ความ การขอปล่อยตัวชั่วคราว การจัดทำสัญญาค้ำประกันและสัญญาชั้นทุเลาการบังคับคดี รวมทั้งหใ้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่ประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวก แะลสนับสนุนให้การดำเนินการเป็นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  4. จัดทำสื่อประกบอการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ทางกฎหมาย เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ให้แก่ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
  5. ค้นคว้าข้อกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา จัดเตรียมเอสการข้อมูลทางกฎหมาย เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  6. ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

วิชาที่สอบ

(ข้อมูลจากประกาศรับสมัครสอบปีก่อนๆ โปรดติดตามประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง)

ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 200 คะแนน

กรณีผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานศาลยุติธรรม ในระดับปริญญาตรี หรือของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือในระดับที่สูงกว่าแล้ว ไม่ต้องสอบในภาคนี้อีก

จากประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปี 2560 หากสอบผ่านภาค ก. ก.พ. หรือภาค ก. ศาลยุติธรรม ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ไม่ต้องสอบภาค ก. ในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมอีก กรณีไม่มีใบรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก. ก.พ. หรือ สำนักงานศาลยุติธรรม หากสอบผ่านจะได้รับใบรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. สำนักงานศาลยุติธรรม ใช้เป็นหลักฐานสำหรับการสอบ ภาค ข. ข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรม ในการสอบครั้งต่อไป โดยไม่ต้องสอบภาค ก. อีกตลอดชีวิต (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับภาค ก. ศาลยุติธรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  4. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
  5. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 2. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปและงานธุรการทั่วไป และงานธุรการคดีของศาลยุติธรรม
 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม

นิติกรปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  4. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
  5. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งนิติกร

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานศาลยุติธรรม

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments