Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2561 รวม 7 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://iqepi.com/44586/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 มิ.ย. – 22 มิ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานประจำสำนักงาน

อัตราเงินเดือน :10430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


ชื่อตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานประจำสำนักงาน

ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

นักวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางพิษวิทยา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานประจำสำนักงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และ/หรือ ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการใช้รถยนต์
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการ รวบรวม จัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

นักวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ปฏิบัติงานทางวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยี เกี่ยวกับการทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ เพื่อรับรองหรือควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือเพื่อใช้ประโยชน์ทางการค้า การดำเนินการทางคดีหรือเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนการวิจัยผลิตผลและผลิตผลพลอยได้จากเกษตรกรรม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ การวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานประจำสำนักงาน

1. ทดสอบความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับงานสารบรรณ เป็นต้น 2. ทดสอบความรู้ความสามารถ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสารบรรณ 2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

นักวิทยาศาสตร์

1. ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถ ในการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น
2. ทดสอบความรู้ในการตรวจสอบ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นต้น
3. ทดสอบความรู้ในด้านกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

 

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 – 22 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 27 มิ.ย. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments