Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 มิ.ย. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://iqepi.com/44545/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งวิศวกร สังกัดหน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจัย สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :วิศวกร

อัตราเงินเดือน :19,500 บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ด้านการจัดการงานวิศวกรรมทั่วไป ได้แก่ งานเครื่องกลและระบบปรับอากาศ งานไฟฟ้าและสื่อสาร งานสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย และงานสถาปัตยกรรม ในงานอาคารสัตว์ทดลอง เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีระบบการดำเนินการ ดังนี้
1.1 ให้บริการ ดูแล ควบคุม จัดการและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมในห้องปฏิบัติการพิเศษ ได้แก่ หน่วยสัตว์ทดลอง และงานระบบวิศวกรรม
1.2 บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ การก่อสร้าง งานแก้ไขปรับปรุงและงานซ่อมบำรุงในอาคารสัตว์ทดลอง ให้ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล ตลอดจนงานประกอบติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ พร้อมสามารถวางแผน ประมาณการค่าใช้จ่ายในงานจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ งานซ่อมบำรุงในงานเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลองในงานวิจัยทดลองและทดสอบ
1.3 ช่วยในการวางแผนการปรับปรุง ซ่อมแซม การก่อสร้างตลอดจนการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ที่ใช้ในงานเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถวางแผนจัดเตรียมการออกแบบ drawings
1.4 วางแผนและจัดเตรียมขอบเขตการทำงานเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามที่ได้ตกลงสัญญากับบริษัทที่ได้รับการประมูล และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม งานบริหารและธุรการ ของคณะวิทยาศาสตร์
1.5 ตรวจตรา ควบคุมและสังเกตการณ์งานเทคนิค งานซ่อมบำรุงและการดำเนินงานในหน่วยสัตว์ทดลอง เช่น การแก้ปัญหางานด้านไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบโทรศัพท์การสื่อสาร งานเครื่องมือและการจัดการขยะ และสามารถประสานงานร่วมกับงานด้านการประกันคุณภาพและการประเมินผลของหน่วยสัตว์ทดลองพร้อมทั้งประสานงานร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ในการบริการ ดำเนินการด้านงานซ่อมบำรุง
1.6 จัดเตรียมสรุปรายงานการประเมินผลประจำเดือน ของการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ งานซ่อมบำรุงแก่หน่วยงานสัตว์ทดลอง
2. ควบคุมดูแล แก้ไขปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนาระบบการทำงานของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจำอาคารและห้องปฏิบัติการ
2.1 พัฒนา รักษาบำรุง ตรวจสอบ โปรแกรมการใช้เครื่องมืออย่างครอบคลุม (SOPs, ตารางการปฏิบัติงาน) และสามารถตรวจ ปรับ แก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐาน (Calibration) อีกทั้งบันทึกข้อมูลการ Validation เครื่องมือในหน่วยสัตว์ทดลอง ตามมาตรฐานสากลการเลี้ยงสัตว์ทดลอง
2.2 จัดการ ควบคุมดูแล quality assurance assessment, safety policies, SOPs, guidelines และ regulations ตามมาตรฐานสากลการเลี้ยงสัตว์ทดลอง
2.3 แนะนำระบบการทำงาน การใช้เครื่องมือในงานเลี้ยงสัตว์ทดลองอย่างเหมาะสม และจัดฝึกอบรม จัดโปรแกรมการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง อัคคีภัย การใช้เครื่องมือ การตรวจสอบ
3. ควบคุมดูแล จัดการระบบ BAS (Building Automatic System) ควบคุมดูแลการทำงานของระบบงานต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ระบบน้ำประปา ระบบถังบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ ตลอดจนเครื่องมือในงานเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลองและห้องปฏิบัติการ อย่างเป็นระบบ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยมหิดล :ตนเอง   ,สมัครทางอินเทอร์เน็ต   ,สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2201 5094

หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php หรือส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง E-mail Address : aphisit.kun@mahidol.ac.th หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (สมัครงาน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 2 ก.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments