Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 มิ.ย. -20 ก.ค. 2561 รวม 20 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

ลิงค์: https://iqepi.com/44527/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสรรพสามิต
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มิ.ย. – 20 ก.ค. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

ด้วยกรมสรรพสามิตจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการสรรพสามิตภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ด้านการปฏิบัติการ
  1. ศึกษาวิเคราะห์วิธีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการ ข้อมูลการคืน ยกเว้น และลดหย่อนภาษีสินค้าและบริการ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพือ่ใช้เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลที่ถูกต้อง
  2. ปฏิบัติงานเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ติดตาม รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง สังคม สิ่งแวดล้อม พลังงานและเทคโนโลยี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงการคลัง หรือข้อมูลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้า และบริการต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเตรียมข้อมูล เพื่อการปรับปรุง/แก้ไข หลักเกณฑ์ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดเก็บภาษี การป้องกันและปราบปราม รวมทั้งการควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ จัดทำสรุป รายงาน ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
  4. รับชำระภาษี วิเคราะห์ และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในงานจัดเก็บภาษีจัดทำงบเตือนการผลิต-จำหน่าย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของกรมสรรพสามิต
  5. ปฏิบัติงานออกตรวจ สืบสวนหาข้อมูลการกระทำผิด ร่วมวางแผน จับกุม ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต แนะนำร้านจำหน่ายสินค้าสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญาของทางราชการ รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดและจัดทำรายงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์สรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับพิจารณาต่อไป
  6. รวบรวม จัดเก็บ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ความเสี่ยงของการหลีกเลี่ยงและหลบหนีการชำระภาษี หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปี หรือเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี วิธีการหรือมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด รวมถึงระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวทางการดำเนินการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน
  7. ตรวจปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรม สถานบริการ ร้านค้า หรืออื่นๆ ที่อยู่ในความควบคุม ตรวจสอบการลงบัญชีและจัดทำงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายยอดคงเหลือสินค้าและการชำระภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำหรับการศึกษา วิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการบริหารการจัดเก็บภาษี หรือป้องกันแลปราบปราม
 2. ด้านการวางแผน
  1. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็ฯไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 3. ด้านการประสานงาน
  1. ปรสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ
  1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง วินิจฉัยปัญหา ตอบข้อหารือในกรณีต่างๆ ในงานที่รับผิดชอบแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประอบการอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี และความถูกต้องตามกฎหมายระเบียบต่างๆ
  2. ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เทคนิคการปฏิบัติงานต่างๆ ในงานที่รับผิดชอบ
  3. จัดเตรียมข้อมูล แนวปฏิบัติต่างๆ ในการอบรมทางวิชาการแก่ข้าราชการและลูกจ้างเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต

หลักสูตรและวิธีการสอบ

 1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย หัวข้อวิชาเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏบิัติการตามเนื้อหาวิชา จำนวน 100 ข้อ (คะแนน 200 คะแนน) ใช้เวลาการสอบ 3 ชั่วโมง ดังนี้

  1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสรรพสามิต จำนวน 70 ข้อ 140 คะแนน
  2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสรรพสามิต ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ จำนวน 30 ข้อ 60 คะแนน

https://www.thebestcenter.com/?p=49347

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสรรพสามิต :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. – 20 ก.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 15 ส.ค. 2561

https://actcorner.com/?p=40197

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพสามิต

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments