Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มิ.ย. -8 มิ.ย. 2561 รวม 15 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ลิงค์: https://iqepi.com/44471/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานด้านการเงินและสวัสดิการ,พนักงานเรียงพิมพ์,พนักงานซ่อมบำรุง,นักวิชาการสื่อสารมวลชน,นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ,นักวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์,นักวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 มิ.ย. – 8 มิ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน 15 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงานบริการ

พนักงานด้านการเงินและสวัสดิการ
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท

พนักงานเรียงพิมพ์
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,430 บาท

กลุ่มงานเทคนิค

พนักงานซ่อมบำรุง
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,280 บาท

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักวิชาการสื่อสารมวลชน
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
จำนวน 7 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

นักวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

นักวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานด้านการเงินและสวัสดิการ

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือได้รับอนุปริญญาทางพาณิชยการ บริหารธุรกิจ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

พนักงานเรียงพิมพ์

วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

พนักงานซ่อมบำรุง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ และโทรคมนาคม

นักวิชาการสื่อสารมวลชน

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ และช่างโยธา

นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

นักวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ด้านศิลปกรรมสาขานิเทศศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ นฤมิตศิลป์ พาณิชย์ศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟิก ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอแลยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ชั้น 1 สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ถนนประชาชื่นสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 8 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.028319361

หรือ 028319362,028319366

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 มิ.ย. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments