Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 มิ.ย. -8 มิ.ย. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลิงค์: https://iqepi.com/44459/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ,ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย,ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล,ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 มิ.ย. – 8 มิ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการพิเศษ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ

อัตราเงินเดือน :ไม่เกิน 200,000 บาท บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญพิเศษ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ


ชื่อตำแหน่ง :ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

อัตราเงินเดือน :ไม่เกิน 160,000 บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญพิเศษ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ


ชื่อตำแหน่ง :ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

อัตราเงินเดือน :ไม่เกิน 160,000 บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญพิเศษ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ


ชื่อตำแหน่ง :ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ

อัตราเงินเดือน :ไม่เกิน 100,000 บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญพิเศษ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ

สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(๑) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์
(๒) กำหนดกลยุทธ์ในการร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
(๓) ให้ข้อคิดเห็น คำปรึกษาเกี่ยวกับความตกลง ธรรมนูญ อนุสัญญา กฎ ข้อบังคับ ข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การ ระหว่างประเทศ รัฐบาล หน่วยงานต่างประเทศ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๔) ให้คำปรึกษาการจัดทำกรอบนโยบาย แนวทางการเจรจาข้อตกลงระหว่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๕) ให้คำแนะนำ แนวทางการประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ณ ต่างประเทศ
(๖) ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ/ ท่าทีของประเทศไทยต่อที่ประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ประชุมองค์การระหว่างประเทศ รัฐบาล และหน่วยงานต่างประเทศ
(๗) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย เพื่อให้ความเห็นทางวิชาการ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
(๘) ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวทาง หลักการ วิธีการ มาตรฐาน และเทคนิคทางด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายของสำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา และข้อจำกัดของระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ นโยบาย และกฎหมาย และให้ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา พัฒนาและปรับปรุง รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ นโยบาย และกฎหมาย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๓) ติดตามความคืบหน้าของกฎหมายใหม่ๆ และนำมาถ่ายทอดให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๔) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย เพื่อให้ความเห็นทางวิชาการและข้อเสนอแนะ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
(๕) ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(๑) วางแผนด้านการจัดวางระบบสื่อสารหลัก สื่อสารรอง และสื่อสารสำรองของประเทศ ให้สามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ รวมถึงวิธีการดำเนินงานในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันประเทศ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบูรณาการระบบเตือนภัยความมั่นคง
(๒) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
(๓) สนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ

สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ

ลัก(๑) ศึกษา วิเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
(๒) ตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงานและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
(๓) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือมอบหมายเพื่อให้ความเห็นทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ในสาขาที่เชี่ยวชาญประกอบการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ
(๔) ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ษณะงานที่ปฏิบัติ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ

 

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัคร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561 – 8 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments