Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มิ.ย. -12 มิ.ย. 2561 รวม 6 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ลิงค์: https://iqepi.com/44457/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 มิ.ย. – 12 มิ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านการต่างประเทศ) ตำแหน่งเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานนโยบายและยุทธศาสตร์) และตำแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน :18000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)
อัตราเงินเดือน :18000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน :18,000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านการต่างประเทศ)
อัตราเงินเดือน :18000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานนโยบายและยุทธศาสตร์)
อัตราเงินเดือน :18000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน :21000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักประชาสัมพันธ์

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือวิจิตรศิลป์และ ประยุกต์ศิลป์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)

ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง หรือวิศวกรรมสุขาภิบาล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านการต่างประเทศ)

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือภาษา วรรณคดี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานนโยบายและยุทธศาสตร์)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

นักวิชาการสารสนเทศ

ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนงาน/โครงการ และดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมตรงเป้าหมายของงานที่ทำการประชาสัมพันธ์ ออกแบบและ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับ จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การให้บริการทางวิชาการ และบริการข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ จัดทำข่าวกิจกรรมภายในและกิจกรรมภายนอกหน่วยงาน ในด้านต่างๆ ของผู้บริหาร ลงช่องทางการสื่อสารต่างๆ ถ่ายภาพและบันทึกภาพข่าวกิจกรรมต่างๆ ติดตามตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือผลงานของหน่วยงานในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผลิตสื่อวีดิทัศน์ และสื่อกระจายเสียง ติดต่อประสานงาน และขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงาน เสนอผู้บริหารเพื่อการพิจารณา รวมทั้ง ต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะบุคคลที่เดินทางมาเยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาล เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ ช่วยสำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานระบบ สุขาภิบาล งานบำรุงรักษา งานบูรณะซ่อมแซม งานผังเมืองหรืองานใดที่เกี่ยวข้องกับโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน ตามหลักวิชาการ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ประสานงาน ประมวลแผนพิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน โครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย แผนงาน โครงการ ระดับชาติ ระดับกระทรวง หรือระดับกรม แล้วแต่กรณี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านการต่างประเทศ)

๑. ร่างหนังสือโต้ตอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดทำสารภาษาอังกฤษ
๒. วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดทำบันทึกและติดตามความคืบหน้า
๓. จัดทำประเด็นสนทนา และบันทึกการสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ
๔. ประสานงานการเยือนต่างประเทศ และการต้อนรับบุคคลสำคัญต่างประเทศที่เยือนไทย
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานนโยบายและยุทธศาสตร์)

ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ ประสานและปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และงานนโยบายพิเศษต่างๆ ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ปฏิบัติภารกิจด้านการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ให้แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ จัดทำแผนงาน/โครงการ สนับสนุนการดำเนินการและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประสานการทำงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ช่วยให้ข้อมูล ชี้แจง ตอบปัญหาในเบื้องต้น และอำนวยความสะดวกแก่บุคคลหรือหน่วยงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการสารสนเทศ

ปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น การทำงานเกี่ยวกับการวางแผนโครงสร้างของระบบ การพัฒนาระบบการออกแบบ และสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของระบบในขณะที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเกี่ยวกับระบบ การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล และการดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยี ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในด้านอื่นๆ เช่น ด้านการวางแผน การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักประชาสัมพันธ์

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์
 2. มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 3. มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการออกแบบกราฟิก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)

 1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 3. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
 4. มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 3. มีความสามารถในการประสานงาน รวมทั้งศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
 4. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านการต่างประเทศ)

 1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 3. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ และประสานงาน
 4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานนโยบายและยุทธศาสตร์)

 1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. ความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานต่างๆ ของรัฐบาล
 3. มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องกับงาน
 4. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ และประสานงาน

นักวิชาการสารสนเทศ

 1. มีความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศ และสามารถออกแบบระบบสารสนเทศ โดยเขียนในรูปแบบ wireframe รวมทั้งยังสามารถ นำระบบที่ออกแบบมา mockup design website เพื่อช่วยในการตัดสินใจนำไปเขียนเป็นโปรแกรม ที่สามารถใช้งานจริง
 2. มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator หรือโปรแกรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ mockup design website
 3. มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบบริหารการจัดการ (Back Office) และระบบฐานข้อมูล (Database) ได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้ ความเข้าใจในแผนภาพที่แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ (Activity Diagram) ข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหรือ ER Diagram (Entity Relationship Diagram) ของระบบเว็บไซต์

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 12 มิ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 มิ.ย. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments