Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 พ.ค. -22 มิ.ย. 2561 รวม 5 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://iqepi.com/44402/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 พ.ค. – 22 มิ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่าง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเลขที่ : 2577 (ด้านพัสดุ)
จำนวน 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเลขที่ : 2748 (ด้านการเงินและบัญชี)
จำนวน 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเลขที่ : 4112 (ด้านการเงินและบัญชี)
จำนวน 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเลขที่ : 3197 (ด้านบริหารงานทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเลขที่ : 2579 (ด้านวิชาการศึกษา)
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่ : 2577 (ด้านพัสดุ)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทางการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่มีความสอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่งเลขที่ : 2748 (ด้านการเงินและบัญชี)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทางการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตามลักษณะตำแหน่งงาน

ตำแหน่งเลขที่ : 4112 (ด้านการเงินและบัญชี)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทางการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตามลักษณะตำแหน่งงาน

ตำแหน่งเลขที่ : 3197 (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งเลขที่ : 2579 (ด้านวิชาการศึกษา)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้วในทุกสาขาวิชา

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 – 22 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 29 มิ.ย. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments