Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 พ.ค. -19 มิ.ย. 2561 รวม 14 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ลิงค์: https://iqepi.com/44398/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 พ.ค. – 19 มิ.ย. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านสนับสนุน) และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะำดเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

อัตราเงินเดือน :17,500-19,250 บาท บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :12 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านสนับสนุน)

อัตราเงินเดือน :17,500-19,250 บาท บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง :นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :17,500-19,250 บาท บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านสนับสนุน)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายใน และระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การปกป้องผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งการประสานงานการประชุม การประชุมระหว่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านสนับสนุน)

ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการค้า ผลกระทบของสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าต่างๆ รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและแนวทางการปรับตัวและการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ และศึกษา วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลมาตรการบรรเทาผลกระทบและมาตรการเพื่อพัฒนาความพร้อมทางการค้าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดทำการค้าเสรีในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค ภูมิภาค พหุภาคี และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าของไทย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล จัดทำเอกสาร และผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องจัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธธ์บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ(เขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ)
๒. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (เขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ)
๓. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านสนับสนุน)

๑.ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ และสารสนเทศการค้า (เขียนตอบเป็นภาษาไทย
๒. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ (เขียนตอบเป็นภาษาไทย)
๓. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

๑. หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (เขียนตอบเป็นภาษาไทย)
๒. ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์/เขียนข่าว (เขียนตอบเป็นภาษาไทย)
๓. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. – 19 มิ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 27 มิ.ย. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments