Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 พ.ค. -20 มิ.ย. 2561 รวม 6 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ลิงค์: https://iqepi.com/44381/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน,นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน,นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-15,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 พ.ค. – 20 มิ.ย. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดมีราละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :11,500 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :11,500 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :11,500 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15,000 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาช่างกลเกษตร

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงในงานวิชาการอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญงานด้านช่างเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานซึ่งไม่จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานด้านวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบฯ

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานขยายพันธุ์อ้อยโดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานทางการเกษตร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาทีค่อนข้างยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร


วิชาที่สอบ

นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

 1. ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม
 2. ความรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมชีวภาพ
 3. ความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
 4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

 1. ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางช่างเทคนิคในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเครื่องกล ระบบไฟฟ้าหรือไฟฟ้ากำลัง ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และด้านโยธา เป็นต้น
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปรง ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องจักรกล/เครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแบบวิศวกรรม เช่น การเขียนแบบเครื่องกล การเขียนแบบไฟฟ้า การเขียนแบบก่อสร้าง และการเขียบแบบโยธา เป็นต้น
 4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา และทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

 1. ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์(ด้านเคมี)
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 4. ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและการขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี
 2. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย
 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการศัตรูอ้อย
 4. ความรู้ทั่วไปและความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร เช่น ความรู้เกี่ยวกับดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. – 20 มิ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 29 มิ.ย. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments